משנה מנחות יג רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) הרי עליי עישרון יביא אחד עשרונות יביא שנים פירשתי ואיני יודע מה פירשתי יביא ששים עישרון הרי עליי מנחה יביא איזו שירצה רבי יהודה אומר יביא מנחת הסולת שהיא מיוחדת שבמנחות.

(ב) מנחה מין המנחה יביא אחת מנחות מין מנחות יביא שתים פירשתי ואיני יודע מה פירשתי יביא חמשתן פירשתי מנחה של עשרונות ואיני יודע מה פירשתי יביא מנחה של ששים עישרון רבי אומר יביא מנחות של עשרונות מאחד ועד ששים.

(ג) הרי עליי עצים לא יפחות משני גזרין לבונה לא יפחות מהקומץ חמישה קמצין הן האומר הרי עליי לבונה לא יפחות מקומץ המתנדב מנחה יביא עימה קומץ לבונה המעלה את הקומץ בחוץ חייב ושני בזיכים טעונים שני קמצין.

(ד) הרי עליי זהב לא יפחות מדינר זהב כסף לא יפחות מדינר כסף נחושת לא יפחות ממעה כסף פירשתי ואין אני יודע מה פירשתי יהא מביא עד שיאמר לא כך נתכוונתי.

(ה) הרי עליי יין לא יפחות משלשת לוגין שמן לא יפחות מלוג רבי אומר שלשת לוגין פירשתי ואין אני יודע מה פירשתי יביא כיום מרובה.

(ו) הרי עליי עולה יביא כבש רבי אלעזר בן עזריה אומר תור או בן יונה פירשתי מן הבקר ואיני יודע מה פירשתי יביא פר ועגל מן הבהמה ואיני יודע מה פירשתי יביא פר ועגל איל גדי וטלה פירשתי ואיני יודע מה פירשתי מוסיף עליהם תור ובן יונה.

(ז) הרי עליי תודה או שלמים יביא כבש פירשתי מן הבקר ואיני יודע מה פירשתי יביא פר ופרה עגל ועגלה מן הבהמה ואיני יודע מה פירשתי יביא פר ופרה עגל ועגלה איל ורחל גדי וגדיה שעיר ושעירה טלה וטלה.

(ח) הרי עליי שור יביא הוא ונסכיו במנה עגל יביא הוא ונסכיו בחמש איל יביא הוא ונסכיו בשתים כבש יביא הוא ונסכיו בסלע שור במנה יביא במנה חוץ מנסכיו עגל בחמש יביא בחמש חוץ מנסכיו איל בשתים יביא בשתים חוץ מנסכיו כבש בסלע יביא בסלע חוץ מנסכיו שור במנה והביא שנים במנה לא יצא אפילו זה במנה חסר דינר וזה במנה חסר דינר שחור והביא לבן לבן והביא שחור גדול והביא קטן לא יצא קטן והביא גדול יצא רבי אומר לא יצא.

(ט) שור זה עולה ונסתאב אם רצה יביא בדמיו שנים שני שוורים אלו עולה ונסתאבו אם רצה יביא בדמיהן אחד רבי אוסר איל זה עולה ונסתאב אם רצה יביא בדמיו כבש כבש זה עולה ונסתאב אם רצה יביא בדמיו איל רבי אוסר האומר אחד מכבשיי הקדש ואחד משווריי הקדש היו לו שנים הגדול שבהן הקדש שלשה הבינוני שבהן הקדש פירשתי ואיני יודע מה פירשתי או שאמר אמר לי אבא הגדול שבהן הקדש.

(י) הרי עליי עולה יקריבנה במקדש ואם הקריבה בבית נחוניו לא יצא שאקריבה בבית נחוניו יקריבנה במקדש ואם הקריבה בבית נחוניו יצא רבי שמעון אומר אין זו עולה הרי אני נזיר יגלח במקדש אם גילח בבית נחוניו לא יצא הריני נזיר שאגלח בבית נחוניו יגלח במקדש ואם גילח בבית נחוניו יצא רבי שמעון אומר אין זה נזיר כהנים ששימשו בבית נחוניו לא ישמשו במקדש בירושלים ואין צריך לומר דבר אחר שנאמר אך לא יעלו כוהני הבמות אל מזבח ה' בירושלים כי אם אכלו מצות בתוך אחיהם (מלכים ב כג ט) הרי הן כבעלי מומין חולקין ואוכלין אבל לא מקריבין.

(יא) נאמר בעולת הבהמה אישה ריח ניחוח (ויקרא א ט) ונאמר בעולת העוף אישה ריח ניחוח (ויקרא א יז) ובמנחה אישה ריח ניחוח (ויקרא ב ב) ללמד שאחד מרבה ואחד ממעט ובלבד שיכוון אדם דעתו לשמיים.

הדף הראשי של משנה מנחות יג