פתיחת התפריט הראשי

משנה יבמות יג י

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נשים · מסכת יבמות · פרק יג · משנה י | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

פיקחת וחרשת, בא יבם על הפיקחת, וחזר ובא על החרשת, או שבא אחיו על החרשת, לא פסל את הפיקחת.

בא יבם על החרשת וחזר ובא על הפיקחת, או שבא אחיו על הפיקחת, פסל את החרשת.

נוסח הרמב"ם

פיקחת וחירשת בא היבם על הפיקחת וחזר ובא על החירשת או שבא אחיו על החירשת לא פסל את הפיקחת בא יבם על החירשת וחזר ובא על הפיקחת או שבא אחיו על הפיקחת פסל את החירשת.


פירוש הרמב"ם

פקחת וחרשת בא יבם על הפקחת כו': מבואר הוא שביאת הפקחת קונה יותר לפי שנישואיה יותר גמורין מביאת החרשת:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

' -אין פירוש למשנה זו

פירוש תוספות יום טוב

פקחת וחרשת. כולה מתניתין לא צריכא דנשמעינה ממתניתין דלעיל אלא דתנא בעי למתני לכל הצדדין וכן במשנה ג' פרק דלקמן:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

לא פסל את הפקחת:    והחרשת צריכה גט פסל את החרשת והחרשת יוצאה בנט והפקחת בגט וחליצה כך כתב הרמב"ם ז"ל שם ספ"ה וכתב הרב המגיד ז"ל כתב רבינו שהחרשת צריכה גט והטעם שאעפ"י שביאת הפקחת פוטרתה מן הזיקה מ"מ כבר נתבאר שיש ביאה אחר ביאה אפי' בשתי פקחוח להצריכה גט והוא שבא עליה לשם אשות או לשם יבמות ומה שכתב בסיפא שהחרשת יוצאה בגט פשוט הוא שביאתה ביאה כשרה היתה ומספיק בה בגט ומה שהפקחת צריכה גט וחליצה הטעם מפני שביאתה היתה ביאה פסולה ע"כ. ירוש' פקחת וחרשת בא היבם וכו' אפי' לא בא על הפקחת פוסל את החרשת שאילו לא בא על הפקחת ומתה היה מותר בחרשת ועכשיו שבא עליה אכי' מתה פסל את החרשת ע"כ:


פירושים נוספים