זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר מועד · מסכת חגיגה · פרק א · משנה ז | >>

רבי שמעון בן מנסיא אומר: איזהו מעוות יט שאינו יכול לתקון? זה הבא על הערוה והוליד ממנה ממזר.

אם תאמר בגונב וגוזל, יכול הוא להחזירו ויתקן.

רבי שמעון בן יוחאי אומר: אין קורין מעוות אלא למי שהיה מתוקן בתחילה ונתעוות, ואיזה? זה תלמיד חכם הפורש מן התורה.

רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן מְנַסְיָא אוֹמֵר:

אֵיזֶהוּ מְעֻוָּת שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לִתְקֹן?
זֶה הַבָּא עַל הָעֶרְוָה, וְהוֹלִיד מִמֶּנָּה מַמְזֵר.
אִם תֹּאמַר בְּגוֹנֵב וְגוֹזֵל,
יָכוֹל הוּא לְהַחֲזִירוֹ וִיתַקֵּן.
רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי אוֹמֵר:
אֵין קוֹרִין מְעֻוָּת אֶלָּא לְמִי שֶׁהָיָה מְתֻקָּן בַּתְּחִלָּה וְנִתְעַוֵּת;
וְאֵיזֶה?
זֶה תַּלְמִיד חָכָם הַפּוֹרֵשׁ מִן הַתּוֹרָה:

רבי שמעון בן מנסיה אומר:

איזה הוא - מעוות שאינו יכול להיתקן?
זה שבא על הערוה - והוליד ממנה ממזר.
אם תאמר - בגונב, ובגוזל,
יכול הוא שיחזיר - ויתקן.
רבי שמעון בן יוחאי אומר:
אין קוראין מעוות -
אלא, למי שהיה מתוקן מתחילתו - ונתעוות כבר.
ואיזה זה?
זה תלמיד חכמים - שפירש מן התורה.


והוליד ממנה ממזר - שהביא פסולים בישראל והן לו לזכרון כ, לפיכך אין עונו נמחק בתשובה:

יכול הוא שיחזיר - דמי גניבתו וגזילתו לבעלים ויהא מתוקן מן החטא:

רבי שמעון בן מנסיא אומר איזהו מעוות כו'. דדרשא דלעיל מסיפא דקרא נפקא ליה. דכיון שישב ובטל לו ממצות עשה שייך ביה חסרון ולא מעוות. ותדע דבגמרא דלעיל א"ל בר הי הי להלל. האי להמנות. להמלאות מבעי ליה. ואי איתא דמרישא דקרא שמעינן ליה מאי קשיא ליה. ומלישנא דר"ש אומר לא תידוק דלאפלוגי אתא דטובא איתנהו הכי ולא פליגי. כמ"ש בפרק ג' דבכורים משנה ו':

זה הבא על הערוה. והוליד ממנה ממזר כו'. פירש הר"ב והן לו לזכרון. וכפי' רש"י. ומסיימי התוספות אבל שאר עבירות רוצח וגזל אין עדיו לפניו. ע"כ. ונראה לי דמלת וגזל צריך להיות וע"ז שהחליפו העי"ן בגימ"ל והנקודות מלאו בלמ"ד. ונקטי התוס' רציחה וע"ז שהן חמורות כמו עריות. כדאמרינן בעלמא ע"ז גילוי עריות וש"ד. ועיין משנה ד' פ"ב דיבמות מה שאכתוב שם בס"ד:

(יט) (על המשנה) איזהו כו'. דדרשא דלעיל מסיפיה דקרא נפקא לה דכיון שישב ובטל ממ"ע שייך ביה חסרון ולא מעוות ולאו לאפלוגי אתא:

(כ) (על הברטנורא) אבל שאר עבירות רוצח וגוזל (נ"ל שצ"ל ועבודה זרה. תוי"ט) אין עדיו לפניו. תוספ':

ר"ש בן מנסיא אומר וכו':    ובגמ' הוליד אין לא הוליד לא והתניא ר"ש בן מנסיא אומר גונב אדם אפשר שיחזיר גנבו ויתקן גוזל אדם אפשר שיחזיר גזלו ויתקן אבל הבא על אשת איש ואסרה לבעלה נטרד מן העולם והולך לו ומשני לא קשיא כאן באחותו פנויה הוליד אין לא הוליד לא כאן באשת איש בלא הוליד נמי יש זכרון לעונו שאסרה על בעלה ל"ש אחותו ול"ש נכרית ואב"א הא והא באשת איש ול"ק כאן באונס כאן ברצון ואב"א הא והא באונס ול"ק כאן באשת כהן כאן באשת ישראל: ומלת ויתקן בנקודת שב"א הויו וחירק הי"וד וקמץ התי"ו וצירי הקוף או בחירק הויו והיו"ד נחה והתיו בפתח ודגש כדכתיבנא טעמא בפ' בתרא דיומא סוף סי' ח'. והגיה ה"ר יהוסף ז"ל אלא למי שהיה מתוקן מתחלתו ונתעוות כבר ואיזה זה תלמוד חכם שפירש מן התורה וכתב כן מצאתי בכל הספרים פי' ועכשיו כבר נתעוות ע"כ:

יכין

לד) והוליד ממנה ממזר שעדות חטאו לפניו תדיר, לפיכך אין עונו נמחק כל כך מהר:

לה) יכול הוא להחזירו ויתקן נ"ל דר"ל אף למה שגנב וגזל נמי לפניו תדיר, עכ"פ משמחזירו לבעלים נתקן. ומכ"ש ע"ז ורוצח, דכששב אין חטאו לפניו. וכן כל שאר חטאים:

לו) אלא למי שהיה מתוקן בתחלה בתיקון שלימות, משא"כ הנך דלעיל לא היו תחלה רק בלתי חסרון ולא נקראו מתוקן:

בועז

פירושים נוספים