מצודות על תהלים קז לט

מצודות על תהלים • פרק קז
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טז • יז • יח • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לב • לג • לד • לו • לז • לט • 


מצודת דוד

"וימעטו" - ר"ל וכן בהפך כי בעונם ימעטו וישוחו עד לעפר מן הרעה אשר תהיה עצורה ועכובה אצלם ומן היגון אשר תהי' עליהם

מצודת ציון

"וישוחו" - ענין שפלות וכפיפות כמו תחתיו שחחו עוזרי רהב (איוב ט)

"מעוצר" - ענין העכבה כמו נעצרה נא אותך (שופטים יג)