מצודות על תהלים קז


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יאמרו" - גאולי ה' יאמרו הודו וגו' על אשר גאלם מיד צר

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ומים" - מאיי הים

"ומארצות" - האנשים אשר קבצם מארצות המזרח וגו' לשוב למקומם

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"תעו" - פעמים תעו במדבר שממה ולא מצאו דרך ההולך לעיר מיושבת

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"תתעטף" - כשאדם הוא בצרה הוא מדוכא וכפוף וכאלו הוא עטוף קצתו בקצתו

"רעבים" - היו רעבים וצמאים מחסרון לחם ומים

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בצר להם" - בעת היה צר להם

"ממצוקותיהם" - הציל אותם מן המצוקה ההיא

מצודת ציון

"ממצוקותיהם" - מלשון צוקה וצרה

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וידריכם" - נתן בלבם לדרוך בדרך ישרה

מצודת ציון

"וידריכם" - ענין הלוך

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יודו" - האנשים ההם יודו לה' חסדו ויספרו נפלאותיו לבני אדם לפרסם הנס

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מלא טוב" - כאשר באו אל עיר מושב

"כי השביע" - בעבור כי השביע נפש המתאוה בהיותו תועה

מצודת ציון

"שוקקה" - ענין תאוה כמו ונפשו שוקקה (ישעיהו כט)

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יושבי" - האנשים היושבים במקום חושך והמה אסורים בקשרים המענים ובכבלי ברזל

מצודת ציון

"וצלמות" - צלו של מות והוא ענין חושך כחשכת הקבר

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי המרו" - ובגמול העונש בא על כי המרו אמרי אל

מצודת ציון

"המרו" - מלשון מרי ומרד

"נאצו" - ענין בזיון

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויכנע" - ולכן הכניע לבם בעמל המאסר וכשלו בצרה ולא מצאו עוזר

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ינתק" - יעתק מהם קשרי מאסרם ר"ל פטרם ממאסרם כאלו העתיק הקשרים

מצודת ציון

"ומוסרותיהם" - ענין קשור הרצועות

"ינתק" - ענין העתק כמו נתקתי מוסרותיך (ירמיהו ב)

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי שבר" - על כי שבר וגו' ר"ל הוציאם ממאסרם כאלו שבר דלתות בית הסוהר וגדע הבריחים

מצודת ציון

"ובריחי" - כעין מטה לרוחב הדלתות לסגרם

"גדע" - ענין כריתה כמו שקמים גדעו (ישעיהו ט)

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אוילים" - האנשים אוילים אשר מחטא דרך פשעם ומעונותיהם המה מעונים בחלי ומכאוב

מצודת ציון

"אוילים" - ר"ל חוטאים

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויגיעו" - קרובים המה למות

"תתעב" - כדרך החולה הממאס באכילה

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"משחיתותם" - משחת הקבר שהיה קרוב להם

"ישלח דברו" - לא כרפואת הרופאים שהמה בסממנים כ"א מרפא במאמרו

מצודת ציון

"משחיתותם" - מלשון שחת ובור

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"זבחי תודה" - קרבן תודה הבא על הנס

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

יורדי הים – האנשים היורדים בים בספינות (ועל כי שפת הים היא ממעל, וממנו יורדים למטה אל הים, לזה אמר יורדי הים).

עשי מלאכה – היא תחבולת הפנות האנייה אל המקום הנרצה.

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"במצולה" - עומק הים

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויאמר" - כאשר יאמר ה' תעמוד רוח סערה והיא תרומם גלי הים

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ברעה" - ברעת הפחד תמוג נפשם

"יעלו שמים" - אנשי הספינה עולים למעלה לצד השמים וחוזרים ויורדים עד התהום כי הגלים מגביהים הספינה למעלה ואח"ז מורידים אותה למטה עם אנשיה

מצודת ציון

"תתמוגג" - מלשון המגה והמסה

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יחוגו" - והמה נעים ונדים בתוך הספינה בעבור גודל תנועת הספינה עד שא"א לעמוד במקום עמדם וכדרך השכור

"וכל חכמתם" - אשר למדו והשכילו בהנהגת הספינה כל החכמה יהיה נשחת כי לא יועילו בחכמתם

מצודת ציון

"יחוגו" - ענין רקוד ותנועה חזקה כמו המון חוגג (לעיל מב)

"תתבלע" - ענין השחתה כמו בלע ה' ולא חמל (איכה ב')

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יקם סערה לדממה" - ר"ל הסערה שהקים ישיבנה לדממה וגלי הים לא יהמו עוד

מצודת ציון

"לדממה" - ענין שתיקה כמו קול דממה (מלכים א יט)

"ויחשו" - ענין שתיקה כמו עת לחשות (קהלת ג')

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וינחם" - והמקום ינהגם אל הגבול אשר חפצו ללכת אליו

"וישמחו" - אנשי הספינה ישמחו כאשר ישתקו הגלים

מצודת ציון

"מחוז" - גבול וכן עם שאול עשינו חוזה (ישעיהו כח)

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בקהל עם" - בקבוץ עם רב

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ומוצאי וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"ישם נהרות" - ר"ל מלבד הנסים האלה יעשה עוד פלאות דבר וחלופו כי ישם נהרות להיות מקום יובש כמדבר

מצודת ציון

"לצמאון" - למקום צמא ויובש

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מרעת" - ר"ל לא על חנם יעשה כזאת כ"א בעבור רעת יושביה וגמולם הוא משלם

"ארץ פרי" - ואז הארץ העושה פרי תהיה נהפך להיות עפרה מלוח בל יעשה פרי

פסוק לו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויכוננו" - והם יכוננו את המקום ההוא להיות עיר מושב לבל תחסר כל בה

"ויושב שם" - ובמקום ההוא מושיב אנשים שהיו רעבים עד הנה מבלי מצוא מקום להחיות נפשם

פסוק לז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"פרי תבואה" - הכרמים יעשו פרי והשדות תבואה

"ויעשו" - השדות והכרמים

פסוק לט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וימעטו" - ר"ל וכן בהפך כי בעונם ימעטו וישוחו עד לעפר מן הרעה אשר תהיה עצורה ועכובה אצלם ומן היגון אשר תהי' עליהם

מצודת ציון

"וישוחו" - ענין שפלות וכפיפות כמו תחתיו שחחו עוזרי רהב (איוב ט)

"מעוצר" - ענין העכבה כמו נעצרה נא אותך (שופטים יג)