מצודות על שמואל א ט יג

<< מצודות על שמואל א • פרק ט
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"כהיום" - כהעת הזאת תמצאון אותו ואמרו רבותינו ז"ל (ברכות מח ב) שהנערות האריכו בדבריהן להסתכל ביפיו של שאול

"יברך הזבח" - יברך על הזבח הברכה הראויה לה והוא אשר קדשנו במצותיו וצונו לאכול הזבח

"כי לא יאכל העם" - רצה לומר לזה מהר ולך כי לא הרבה יתעכב בביתו כי לא יאכל העם עד בואו וימהר לבוא שמה שלא יתאחרו הקרואים בעבורו

"כן תמצאון" - רצה לומר עדיין יהיה בביתו ולא עלה הבמה ותמצאון אותו בביתו

מצודת ציון

"הקרואים" - המזומנים להסעודה והוא מלשון קריאה

"כהיום" - כהעת הזאת כי יום יאמר גם על ענין עת וכן (במדבר ח יז)ביום הכותי והכ"ף באה לאמתת הדבר