מצודות על ישעיהו כה ז


מצודת דוד

"והמסכה" - המסך המכסה על כל העכו"ם וכפל הדבר במ"ש

"ובלע" - המקום ישחית בהר הזה את חשובי המכסה וחוזר ומפרש המכסה ומגין על כל העמים ועל גוג יאמר

מצודת ציון

"ובלע" - ענין השחתה כמו בלע ה' (איכה ב)

"פני" - ר"ל החשובים וכן ועוה פניה (לעיל כד)

"הלוט" - ענין מכסה כמו לוטה בשמלה (שמואל א כא)

"והמסכה" - גם הוא ענין מכסה כמו קשות הנסך אשר יסך בהן (במדבר ד)