מצודות על ישעיהו כה ו

<< מצודות על ישעיהו • פרק כה >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


מצודת דוד

"שמנים ממחים" - שמנים הנוחים ושמנים כמוח עצמות יהפך לשמרים מזוקקים מן המשקה שהוא בלתי שמרים לבדם והוא כפל ענין במ"ש ולומר שיהפך מחשבתם מן הקצה אל הקצה

"משתה שמנים" - ר"ל הם יחשבו שיהיה נוח להם לכבוש את ירושלים כשמן שהוא נוח ויהפך להם למשתה שמרים הקשה לגוף ר"ל שם יפלו מבלי תקומה

"בהר הזה" - הר בת ציון

"לכל העמים" - הבאים למלחמה עם גוג

מצודת ציון

"משתה" - כן נקרא סעודת שמחה וכן עשה משתה (אסתר א)

"שמנים" - מלשון שמן

"שמרים" - פסולת המשקה השוקעת בתחתית הכלי וכן אך שמריה ימצו (תהלים עה)

"ממחים" - מלשון מוח העצמות

"מזקקים" - ענין צרוף להסיר הסיג ואמר בלשון שאלה על הסרת המשקה