מצודות על ישעיהו כה


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אומן" - ענינו דבר המתקיים כמו יתד במקום נאמן (לעיל כב) 

מצודת דוד

"ה' אלהי אתה" - בראות הנביא הנבואה ההיא התחיל לקלס למקום ואמר ה' אלהי אתה וגו'.

"עצות מרחוק" - העצות שיעצת מזמן רחוק אשר הבטחת ע"י הנביאים היא אמונה אמתית וקיימת כי כן נעשה.

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עריצים" - חזקים כמו כגבור עריץ (ירמיהו כ

מצודת דוד

"על כן" - בראות ממשלתך יכבדוך כל עם חזק ואנשי ערי העכו"ם החזקים יפחדו ממך

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מעוז" - חוזק

"מזרם" - ענין שטיפת המים כמו כזרם מים (לקמן כח)

"מחורב" - ענין יובש החמימות כמו בחרבוני קיץ (תהלים נב)

"רוח" - ענין כעס כמו אל תבהל ברוחך (קהלת ז)

"קיר" - כותל 

מצודת דוד

"כי רוח" - המקרא מפרש מהו הזרם ואמר שכעס העריצים דומה הוא לזרם מים השוטפים בחוזק להפיל הקיר

"מחסה" - היית להם למחסה מזרם מים ולצל מחום השמש ר"ל הצלתם מיד העכו"ם המכאיבים לישראל

"כי היית" - כי בכח זרועך היית למעוז בעת צר לישראל עם דל ואביון

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בציון" - מלשון ציה ושממה

"שאון" - ענין המייה

"זרים" - נכרים והם האומות בא"י

"עב" - ענן

"זמיר" - ענין כריתה כמו וכרמך לא תזמור (ויקרא כה)

"יענה" - ענין הכנעה כמו מאנת לענות (שמות י

מצודת דוד

"חורב בצל עב" - כמו החורב תהיה נכנעת ומתקרר בבוא צל העבים כן תכרית תכניע את העריצים

"כחורב בציון" - כעין החורב והחום אשר היא במקום ציה מבלי מצוא מחסה שהיא מצירה עד מאוד כן מאד תכניע גאון הזרים המשמיעים קול שאון

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"משתה" - כן נקרא סעודת שמחה וכן עשה משתה (אסתר א)

"שמנים" - מלשון שמן

"שמרים" - פסולת המשקה השוקעת בתחתית הכלי וכן אך שמריה ימצו (תהלים עה)

"ממחים" - מלשון מוח העצמות

"מזקקים" - ענין צרוף להסיר הסיג ואמר בלשון שאלה על הסרת המשקה 

מצודת דוד

"שמנים ממחים" - שמנים הנוחים ושמנים כמוח עצמות יהפך לשמרים מזוקקים מן המשקה שהוא בלתי שמרים לבדם והוא כפל ענין במ"ש ולומר שיהפך מחשבתם מן הקצה אל הקצה

"משתה שמנים" - ר"ל הם יחשבו שיהיה נוח להם לכבוש את ירושלים כשמן שהוא נוח ויהפך להם למשתה שמרים הקשה לגוף ר"ל שם יפלו מבלי תקומה

"בהר הזה" - הר בת ציון

"לכל העמים" - הבאים למלחמה עם גוג

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ובלע" - ענין השחתה כמו בלע ה' (איכה ב)

"פני" - ר"ל החשובים וכן ועוה פניה (לעיל כד)

"הלוט" - ענין מכסה כמו לוטה בשמלה (שמואל א כא)

"והמסכה" - גם הוא ענין מכסה כמו קשות הנסך אשר יסך בהן (במדבר ד

מצודת דוד

"והמסכה" - המסך המכסה על כל העכו"ם וכפל הדבר במ"ש

"ובלע" - המקום ישחית בהר הזה את חשובי המכסה וחוזר ומפרש המכסה ומגין על כל העמים ועל גוג יאמר

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בלע" - ענין השחתה

"ומחה" - ענין מחיקה וקנוח כמו אכלה ומחתה פיה (משלי ל

מצודת דוד

"כי ה' דבר" - ובידו לאמת דברו

"מעל כל הארץ" - כי כולם ישובו איש לא נעדר ולא ימצא גולה מהם בכל הארץ ולא יחרפו למי

"וחרפת עמו יסיר" - לא ימצא עוד מי יחרף את ישראל כי לא יהיו עוד גולים בין העכו"ם

"ומחה וגו'" - ר"ל ישבית דמעת הבכי

"בלע" - אז ישחית ויבטל המיתה לעולם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נגילה" - ונשמחה בהישועה הבאה ממנו

"זה ה' וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"ואמר" - אז יאמר ישראל הנה זהו אלהינו אשר קוינו לו והוא יושיענו

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תנוח" - מלשון הנחה

"ונדוש" - מלשון דישה וכתישה

"תחתיו" - במקומו

"מתבן" - מלשון תבן

"במו" - בתוך כמו כי תלך במו אש (לקמן מג)

"מדמנה" - ענינו אשפה כמו כדומן על פני השדה (ירמיהו ט

מצודת דוד

"כהדוש מתבן" - כמו שנדוש התבן בתוך האשפה כי הדרך להשליך תבן במקום האשפה להיות נדוש ברגלי אדם ובהמה להיות זבל לזבל בהם את השדות

"מואב תחתיו" - מואב יהיה נדוש וכתוש במקומו על שעזרו את הבאים למלחמה על ירושלים

"כי תנוח יד ה'" - להכות בעמים אשר צבאו על ירושלים

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ופרש" - ענין שטיחה

"השוחה לשחות" - ענין השטיה במים כמו מי שחו (יחזקאל מז)

"ארבות" - מלשון מארב

"ידיו" - ענין מקום כמו יד אבשלום (שמואל ב יח

מצודת דוד

"והשפיל" - הוא ישפיל גאות מואב עם המקומות שהיה לו לארוב בהם והם המגדלים הגבוהים ר"ל לא יועילו המגדלים

"כאשר וגו'" - כי השט במים יפרש ידיו בכל כחו

"ופרש ידיו בקרבו" - האל יפרש ידיו בקרב מואב להכותו

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ומבצר משגב" - פתרון אחד להם מענין חוזק וכפל המלה בשמות נרדפים וכן אדמת עפר (דנייאל יב)והדומים

"השח" - ענין השפלה כמו ושח רום אנשים (לעיל ב) וכפל המלה בשמות נרדפים ואמר השפיל וכדרך המקרא 

מצודת דוד

"עד עפר" - כפל הדבר פעמים רבות להורות על גודל ההשפלה והאבדון

"חומותיך" - אל מול מואב יאמר