מצודות על חבקוק ב ט


מצודת דוד

"לשום במרום קנו" - ר"ל אשר העושק היה לבנות מבצרים להיות לו למשגב כאלו שם מדורו בשמי מרום להנצל שם מכף האויב הבא להרע לו

"הוי בוצע" - אוי על הבוצע ועושק בצע שהוא רע לביתו כי בעבור הבצע יוכרת ביתו וזרעו

מצודת ציון

"בצע" - ענין גזל וכן בעון בצעו (ישעיהו נז)

"במרום" - בשמים הרמים

"קנו" - מדורו וכן בין כוכבים שים קנך (עובדיה א)