מצודות על חבקוק ב


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואצפה" - הסתכלתי לראות מה ידבר בי ה'

"ומה אשיב" - אני על הויכוח שלי אם מי יבוא ויתווכח עמדי לשאול שאלתו

"על משמרתי אעמודה" - עמדתי על משמרתי ונצבתי על המצור ר"ל כמו השומר בזמן משמרתו אינו זז ממקומו וכמו הצרים על עיר מבצר לכבשה אינם זזים ממנה כן לא זזתי אני לפסוק מן התלונה 

מצודת ציון

"משמרתי" - דבר המוטל על הרבה בני אדם לעשות כל אחד בזמנו קרוי בלשון משמרת וכן משמרות כהונה ולויה

"מצור" - כן יקרא עיר מבצר על כי אין לכבשה בזולת המצור

"ואצפה" - ענין הבטה כמו צפה דרך (חבקוק ב)

"תוכחתי" - מלשון ויכוח

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למען ירוץ קורא בו" - ר"ל שיוכל הקורא לקרות בו במהירות במעט התבוננות

"כתוב חזון" - כתוב הנבואה אשר אני דובר אליך ובאר אותה על הלוחות ומפורש ולא בחידות 

מצודת ציון

"ובאר" - תפרש

"הלוחות" - כעין נסרים ועשויים המה לכתוב עליהם

"ירוץ" - מלשון ריצה ורדיפה ואמר בדרך שאלה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי עוד חזון למועד" - כי מלבד החזון של מפלת בבל והכרתת זרעו יש עוד חזון על זמן קבוע והחזון הזה ידבר על קץ הגאולה שלא יהיה אחריה שעבוד ולא יכזב החזון ההוא אף אם יתמהמה זמן רב עכ"ז אתה ישראל חכה לו ולא תתייאש ממנו כי בודאי יבוא בזמן הקבוע לא יאחר עוד לעבור את הזמן הקבוע וכאומר לזאת צויתיך לבאר הנבואה של מפלת בבל למען ידעו בבואה שמה' נעשה ועי"ז יאמינו בגאולה העתידה 

מצודת ציון

"למועד" - לזמן קבוע כמו העביר המועד (ירמיהו מו)

"ויפח" - ענין דבור כמו יפיח אמונה (משלי יב)

"יתמהמה" - ענין התעכבות כמו חשתי ולא התמהמהתי (תהלים קיט)

"חכה" - ענין תקוה כמו וחכיתי לה' (ישעיהו ח)

"יאחר" - מלשון איחור והמתנה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הנה עופלה" - עתה בא לבאר החזון בדבר מפלת בבל והכרתת זרעו ואמר הנה כל המתחזק ומתגאה אין ישרות בנפשו אשר בו ואפילו צדיק יחיה הוא במה שמאמין בהאל לחשוב שהכל בא ממנו בחפצו ולא יתלה הדבר בזכות עצמו וכח זרועו 

מצודת ציון

"עופלה" - ענין התחזקות וכן ויעפילו לעלות (במדבר יד)

"ישרה" - מלשון יושר

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויאסוף וגו'" - להיות כולם נכנעים לו ותחת ממשלתו וכאומר הלא כל המתחזק ומתגאה עם שהוא צדיק עכ"ז אין ישרות בנפשו ומכ"ש אשר כל אלה יעשה איך ינקה מן הגמול הראוי

"אשר הרחיב וגו'" - ר"ל מתאוה לכבוש כל העולם תחתיו כמו שאול הקבר הבולע כל הבריות ודומה הוא אל המות הבא על בעלי חי ולא ישבע כמוהו

"ואף כי היין בוגד" - ומכל שכן איש היין הבוגד בשכרותו והוא גבר יהיר וגס רוח ואינו יושב במדורו להחזיק בשלו כי ילך לרשת עוד משכנות לא לו 

מצודת ציון

"ואף כי" - ענינו כמו כל שכן וק"ו וכן ואף כי אש אכלתהו (יחזקאל טו)

"היין" - איש היין וכן לץ היין (משלי כ)

"בוגד" - ענין רשע

"גבר" - איש

"יהיר" - גס רוח כמו זד יהיר (שם כא)

"ינוה" - מלשון נוה ומדור וכן נוה משולח (ישעיהו נז)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הלא אלה" - ר"ל באמת יבוא יומו וכל אלה העכו"ם שאסף ישאו עליו קול משל ואמרי מליצה אשר החידות שבה יהיה בעבורו וכה יאמר כ"א אוי אל המרבה בממשלות ולא יהיה לו ולזרעו וכי עד מתי תשאר בידו הלא מהר תלך ממנו והוא רק מכביד על עצמו פשע רב כמשא עבה של טיט 

מצודת ציון

"ישאו" - ענין הרמה

"ומליצה" - כן יקראו אמרים צחים

"חידות" - דבר סתום וקשה ההבנה

"הוי" - כמו אוי

"עבטיט" - כמו עב טיט רצה לומר משא עבה של טיט

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והיית" - ואתה תהיה להם למשיסה כי ירמסו אותך ברגליהם

"הלא פתע" - הלא פתאום יקימו הנושכים אותך והמזעזעים אותך יעורו משנתם לבוא עליך הם מלכי פרס ומדי 

מצודת ציון

"פתע" - הוא כמו פתאום

"נושכיך" - מלשון נשיכה וחיתוך עם השינים

"ויקצו" - מלשון הקצה והערה מן השינה

"מזעזעיך" - ענין רתת ורעדה כמו לזעוה ולבז (יחזקאל כג)

"למשיסות" - ענין רמיסה כמו והיו שוסיך למשסה (ירמיהו ל)

"למו" - להם

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וחמס ארץ" - מסבת החמס שעשה בא"י ובקריה היא ירושלים ובכל אנשים היושבים בה

"מדמי אדם" - כל זה בא מסבת דמי אדם אשר שפך דם ישראל הקרואים אדם

"כי אתה שלות" - בעבור שאתה שללת עכו"ם רבים לכן ישללו אותך יתר העכו"ם אשר נשארו ולא כליתם 

מצודת ציון

"שלות ישלוך" - מלשון שלל ובזה

"וחמס" - עושק

"קריה" - עיר

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לשום במרום קנו" - ר"ל אשר העושק היה לבנות מבצרים להיות לו למשגב כאלו שם מדורו בשמי מרום להנצל שם מכף האויב הבא להרע לו

"הוי בוצע" - אוי על הבוצע ועושק בצע שהוא רע לביתו כי בעבור הבצע יוכרת ביתו וזרעו 

מצודת ציון

"בצע" - ענין גזל וכן בעון בצעו (ישעיהו נז)

"במרום" - בשמים הרמים

"קנו" - מדורו וכן בין כוכבים שים קנך (עובדיה א)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יעצת בשת לביתך" - מה שיעצת לעשוק הון לבנות מבצרים זה יהיה לבושת לביתך כי עי"ז יכלה זרעך מן העולם והנה הכרת עכו"ם רבים וחטאת נפשך ר"ל הכאבת לכל העכו"ם וגם נפשך החסרת 

מצודת ציון

"קצות" - ענין חתוך וכריתה כמו וקצותה את כפה (דברים כה)

"וחוטא" - ענין חסרון כמו והייתי אני ובני שלמה חטאים (מלכים א א')

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אבן" - כל אבן תזעק לומר גזולה אני ביד הבונה והכפיס מן העץ יענה אל האבן ויאמר גם אני מגזילה והוא ענין מליצה 

מצודת ציון

"מקיר" - מכותל

"וכפיס" - כן יקרא חתיכת עץ מן הקורה ואין לו דומה ובדרז"ל גויל גזית כפיסים (בבא בתרא ב)אולם שם יאמר על הלבנים ויתכן שהיה דרכם להשים גם עצים בבנין כזה וקראום רז"ל על שם העצים

"יעננה" - מלשון עניה ותשובה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וכונן וגו'" - וכפל הדבר במ"ש

"הוי בונה וגו'" - עתה בא לומר החזון האמור על קץ הגאולה ומפלת העכו"ם המחריב הבית ואמר אוי על הבונה עיר בדמים כי רצח נפש וירש הון ובנה כרך גדול וגו' 

מצודת ציון

"בדמים" - בשפיכת דמים

"וכונן" - מלשון הכנה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולאומים" - הלאומים ההם יעפו בהרבה ריק ר"ל כל מה שישתדלו ביגיעה ועייפות לעמוד ולהתחזק יהיה לריק כי אין חכמה וגבורה נגד ה'

"מאת ה'" - יבוא לו הגמול ולא במקרה

"וייגעו עמים" - העכו"ם יגעו בהרבה אש ר"ל מה שיגעו להתחזק יהיה תכליתם למאכולת אש 

מצודת ציון

"בדי אש" - בהרבה אש וכן בדי ריק וכמו בדי שופר יאמר האח (איוב לט)

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כמים יכסו על ים" - מקום המים קרוי ים והמים הם הממלאים את המקום ומכסים אותו ואמר שכמו כן יהיו ממולאים לדעת את כבוד ה'

"כי תמלא" - ר"ל בעבור שבני ישראל אנשי הארץ ההיא ימלאו אז דעת את כבוד ה' לכן יקח נקם מאותו שהרעו להם

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למען וגו'" - ר"ל אין הכונה היתה לטובתו לרשת ארצם כ"א למען יסתכל על ערוותם וקלונם משנאתו בם

"הוי משקה רעהו" - אוי על העכו"ם שהרעו לישראל

"רעהו" - כי מתחלה התחבר באהבה וריעות ואחר זה קם עליו להחרימו והשקהו יין תרעלה מאסיפת וקבוצת החימה שהיה לו עליו מאז ואף השכירו ר"ל הרבה להרע לו ובלבל דעתו כשכור בשכרותו 

מצודת ציון

"מספח" - ענין קבוץ ודבוק כמו תחת חרול יספחו (שם ל)

"חמתך" - מלשון חמה וכעס

"מעוריהם" - הוא מלשון גלוי ערוה כמו והראתי גוים מערך (חבקוק ג)והוא ענין קלון ובזיון

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וקיקלון על כבודך" - על הכבוד שאתה בו יבוא קיא וקלון ר"ל תהיה נמאס בקיא ומכוסה בקלון ולפי שהמשיל הפורענות לשתיית היין אמר לשון קיא כי דרך השכור להקיא

"תסוב וגו'" - מימין ה' תסובב עליך כוס התרעלה ר"ל המקום ילחם בך

"שתה" - לכן שתה גם אתה כוס התרעלה ותהיה ערל באוטם הלב ובלבול הדעת

"שבעת וגו'" - ר"ל יותר היית נהנה ושבע מן הקלון הבא לו ממה שהיית נהנה מן הכבוד של נצחון המלחמה 

מצודת ציון

"והערל" - ענין אוטם וסתימה כמו ערלה אזנם (ירמיהו ו)

"וקיקלון" - כמו קיא קלון וקיא הוא מלשון הקאה והוא המאכל החוזר דרך הפה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וחמס ארץ" - מסבת החמס שעשה בא"י ובקריה היא ירושלים ובכל אנשים היושבים בה

"מדמי אדם" - כל זה יבוא מסבת דמי אדם ששפך דם ישראל

"כי חמס לבנון" - החמס שעשית ללבנון שהוא א"י החמס הזה יכסה אותך ותשוב בראשך

"ושוד בהמות" - השוד שעשית אל הבהמות ועל ישראל יאמר ולפי שהמשיל את א"י ליער הלבנון המשיל אנשיה לבהמות המצויות ביער ואמר השוד הזה ישבר אותם ר"ל עליהם תבוא שוד כמו השוד שעשו לישראל 

מצודת ציון

"לבנון" - כן נקרא ארץ ישראל כמ"ש ההר הטוב הזה והלבנון (דברים ג)

"ושוד" - מלשון שדידה ועושק

"יחיתן" - מלשון חתת ושבר וכן וחתו גבוריך תימן (עובדיה א')

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי בטח" - אשר בטח האומן ואפי' זה האומן עצמו שעשה אותו יבטח על פסל מעשה ידיו להספיק בידו לעשות אלילים אלמים אשר הדבור אין בהם ר"ל האומן המתעסק בו ובוטח עליו מה תועלת מצא בו

"מסכה" - וכן המסכה מה הועיל וכן המלמד השקר הוא כהן הפסל המלמד דרכי עבודתו

"מה הועיל פסל" - אם כל אלה יבוא עליו מה א"כ הואיל לו הפסל אשר פסלו ועשהו האומן היוצרו ומתקנו 

מצודת ציון

"הועיל" - מלשון תועלת

"פסלו" - ענין החלקה והשואת הצורה וכן ויפסלו בוני שלמה (מלכים א ה)

"יצרו" - מלשון יצירה ורצה לומר מתקנו ועושהו

"מסכה" - צלם הניתך ממתכת

"ומורה" - ענין למוד כמו את מי יורה דעה (ישעיהו כח)

"אלילים" - מלשון אל ולא רצה לומר דבר מבלי תועלת

"אלמים" - מלשון אלם

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הוא יורה" - וכי הוא יוכל ללמד אתכם דבר מה בתמיה הנה הוא מחופה ופרוש עם כסף וזהב ויפה הוא למראה העין אבל אין בקרבו שום רוח אפי' רוח החיוני כבהמה

"הוי אומר וגו'" - אוי לאומר אל הפסל העשוי מעץ הקיצה משנתך ושמע אלי ולאבן דומם אומר עורי 

מצודת ציון

"הקיצה עורי" - מלשון הערה והקצה מן השינה

"דומם" - מושתק כמו וידום אהרן (ויקרא י)

"יורה" - ילמד

"תפוש" - ענין שטוח ופרישה כמו פשה הנגע (שם יג)

"וכל רוח" - שום רוח וכן כל מלאכה לא תעשו (שם כ"ג)

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וה'" - אבל ה' עם שהוא בהיכל קדשו בשמים ממעל עכ"ז כל יושבי ארץ שותקים מפני אימתו כי ידו בכל משלה ואין מי ידבר למולו 

מצודת ציון

"הס" - ענין שתיקה כמו ויהס כלב (במדבר יג)