מפרשי רש"י על ויקרא יג י


<< מפרשי רש"י על ויקרא • פרק יג >>
ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יד • טו • יח • כד • ל • לב • לז • מ • מה • נב • נד • נה • נו • 


פסוק

(י) וְרָאָה הַכֹּהֵן וְהִנֵּה שְׂאֵת לְבָנָה בָּעוֹר וְהִיא הָפְכָה שֵׂעָר לָבָן וּמִחְיַת בָּשָׂר חַי בַּשְׂאֵת.

רש"י

"ומחית" - שנימינ"ט בלע"ז שנהפך מקצת הלובן שבתוך השאת למראה בשר אף הוא סימן טומאה שער לבן בלא מחיה ומחיה בלא שער לבן ואע"פ שלא נאמרה מחיה אלא בשאת אף בכל המראות ותולדותיהן הוא סימן טומאה


מפרשי רש"י

[יד] ואף על פי שלא נאמר מחיה וכו'. דרשו רז"ל בתורת כהנים, דכתיב "נגע צרעת", ולא הוי למכתב רק "נגע" בלבד, ו"צרעת" יתירה, לרבות כל המראות לסימן טומאת מחיית בשר: