מפרשי רש"י על בראשית א י


<< | מפרשי רש"י על בראשיתפרק א' • פסוק י' | >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • כ • כא • כב • כד • כה • כו • כז • כח • כט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


בראשית א', י':

וַיִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ לַיַּבָּשָׁה֙ אֶ֔רֶץ וּלְמִקְוֵ֥ה הַמַּ֖יִם קָרָ֣א יַמִּ֑ים וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃


רש"י במהדורה המבוארת

רש"י

"קָרָא יַמִּים" - והלא ים אחד הוא אלא אינו דומה טעם דג העולה מן הים בעכו לדג העולה מן הים באספמיא


רש"י מנוקד ומעוצב

קָרָא יַמִּים – וַהֲלֹא יָם אֶחָד הוּא? אֶלָּא אֵינוֹ דוֹמֶה טַעַם דָּג הָעוֹלֶה מִן הַיָּם בְּעַכּוֹ לְטַעַם דָּג הָעוֹלֶה מִן הַיָּם בְּאַסְפַּמְיָא.

מפרשי רש"י

אלא אינו דומה טעם דג כו' —

  • לשון הגור אריה:
ואין לתרץ קושיא זו, דלכך נקרא ימים מפני שכל הנחלים הולכים אל הים ויש בו מיני ימים הרבה. דודאי שינוי הימים אינו גורם שינוי השם להיות הים נקרא בשם "ימים", דכיון דכלם נכנסים לים אחד, ראוי גם כן להיות נקרא בלשון יחיד. אלא מפני חילוף הדגים של הנחלים והימים ההולכים אל ים אוקיינוס.
ומה שהקשה המזרחי על דברי רז"ל, שאמרו: אין טעם דג העולה באספמיא דומה לטעם דג העולה בעכו, ועכו ואספמיא רחוקים הם מאוקיינוס, והואיל והפסוק מדבר באוקיינוס, כמו שכתב רש"י: יקוו המים. שטוחים היו והקוום באוקיינוס, אם כן "מקוה המים" שכתב כאן הוא אוקיינוס, ואיך קרא אוקיינוס בשם "ימים" בשביל דג העולה באספמיא?
ואין זה קושיא, דהכי פירושו: אין דג העולה מעכו כו', וכל הנחלים והימים הולכים אל הים, ולכך נקרא ים אוקיינוס "ימים". ואם לא היה שינוי טעם הדגים, לא היה ראוי שיהיה הים נקרא בלשון רבים "ימים", אחר שלא נקוו שם רק המים מן הנחלים וכל המים הם שווים, עד כאן לשונו.

אף על פי שוודאי כן הוא, שמפני שינוי טעם הדגים ראוי הוא לקרותו "ימים", ואין כוונתו לומר בשינוי טעם הדגים שנמצאו שם מינים הרבה המתחלפים בטעמיהם, שזה נמצא בכל הנהרות והנחלים והימים. אלא רצונו לומר, שנמצאו שם באוקיינוס מין אחד שהוא מחולף בטעמו, דג זה מדג זה. וזה אינו יכול להיות אלא מפני שזה בא מנהר או מים זה וזה בא מנהר או מים אחרים, שהרי "כל הנחלים הולכין אל הים" ומביאים דגותם עמהם. בל מה שהקשה הוא על קושיית המזרחי קושייתו אינה קושיא, דודאי אפשר לומר דמפני שינוי המים אין ראוי לקרותו "ימים", שהרי לפי הנראה כל המים שוים הם.

אבל כוונת המזרחי הוא, שהכתוב בא להודיע לנו בשם זה של "ימים" שכל הנחלים הולכים אל הים, וגם שלמה עליו השלום, אף על פי שידע בחכמתו הגדולה, אפשר שלמדו גם כן מן הפסוק הזה.

ועוד נראה לי, שאפילו מטעם שינוי המים ההולכים לתוכו ראוי לקרותו "ימים", ומה שאמר: כל המים הם שוים, אין זו הקדמה מוחלטת לסמוך עליה, שהרי רוב המים, אף על פי ששוים במראיהם אינם שוים בטעמם ובעצמותם, שהרי כבר אמרו רז"ל שזה מגדל פשתן וזה פרה ורבה כו'. והחכם הרמבמז"ל כתב שאפילו שינוי זכות השכל של בני אדם וגסותם, ואפילו שינוי הנהגת המדינות בחריצות או בעצלות, הכל תלוי באכילת פירות המגדלים מן המים שבאותם ארצות, כמו שהוא כתוב בספריו ובאגדותיו עיין שם. ועוד היום ידועים ומפורסמים כמה מיני מים, שזה מבריא וזה מחליא וזה פועל כך וזה כך, וכולם הולכים אל הים. ואם כן ודאי ראוי הוא לקרותו "ימים", מפני שינוי המים שנופלים בתוכו. ובכל מקום שיפול שם שפעת נהר אחת, ודאי משתנים טעם מימיו שם כטעם אותן המים הבאים מאותו נהר. ומתוך כך נמצאו במימי ים אוקיינוס עצמו שינוי טעמים זה מזה בשינוי מקומות, ועל שם כך ראוי לקרותו "ימים" לשון רבים. נראה לי.

בד"ה אינו דומה כו' מימי בראשית כו' נ"ב ולא שנפרש לאו דוקא אוקיינוס קאמר מהרש"ל: