מפרשי רש"י על במדבר י כא


| מפרשי רש"י על במדברפרק י' • פסוק כ"א |
ב • ג • ד • ה • ז • ח • י • יב • יז • כא • כה • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


פסוק

(כא) וְנָסְעוּ הַקְּהָתִים נֹשְׂאֵי הַמִּקְדָּשׁ וְהֵקִימוּ אֶת הַמִּשְׁכָּן עַד בֹּאָם.

רש"י

"נשאי המקדש" - נושאי דברים המקודשים

"והקימו את המשכן" - בני גרשון ובני מררי שהיו קודמים להם מסע שני דגלים היו מקימין את המשכן כשהי' הענן שוכן וסימן החנייה נראה בדגל מחנה יהודה והם חונים ועדיין בני קהת באים מאחריהם עם שני דגלים האחרונים היו בני גרשון ובני מררי מקימין את המקדש וכשבאים בני קהת מוצאים אותו על מכונו ומכניסין בו הארון והשלחן והמנורה והמזבחות וזהו משמעות המקרא והקימו מקימי המשכן אותו עד טרם בואם של בני קהת


רש"י מנוקד ומעוצב

נֹשְׂאֵי הַמִּקְדָּשׁ – נוֹשְׂאֵי דְּבָרִים הַמְקֻדָּשִׁים.
וְהֵקִימוּ אֶת הַמִּשְׁכָּן – בְּנֵי גֵרְשׁוֹן וּבְנֵי מְרָרִי, שֶׁהָיוּ קוֹדְמִים לָהֶם מַסַּע שְׁנֵי דְגָלִים, הָיוּ מְקִימִין אֶת הַמִֹּשְכָּן. כְּשֶׁהָיָה הֶעָנָן שׁוֹכֵן, וְסִימַן הַחֲנִיָּה נִרְאֶה בְּדֶגֶל מַחֲנֵה יְהוּדָה, וְהֵם חוֹנִים, וַעֲדַיִן בְּנֵי קְהָת בָּאִים מֵאַחֲרֵיהֶם עִם שְׁנֵי דְּגָלִים הָאַחֲרוֹנִים, הָיוּ בְּנֵי גֵרְשׁוֹן וּבְנֵי מְרָרִי מְקִימִין אֶת הַמִּקְדָּשׁ; וּכְשֶׁבָּאִים בְּנֵי קְהָת – מוֹצְאִים אוֹתוֹ עַל מְכוֹנוֹ, וּמַכְנִיסִין בּוֹ הָאָרוֹן וְהַשֻּׁלְחָן וְהַמְּנוֹרָה וְהַמִּזְבְּחוֹת. וְזֶהוּ מַשְׁמָעוּת הַמִּקְרָא: וְהֵקִימוּ מְקִימֵי הַמִּשְׁכָּן אוֹתוֹ עַד טֶרֶם בּוֹאָם שֶׁל בְּנֵי קְהָת.

מפרשי רש"י

[טו] בני גרשון ומררי. פירוש, שאין "והקימו" דבק אל בני קהת הקודמים להם, שאיך יתכן שיהיו בני קהת מקימים המשכן קודם בואם, דכתיב "והקימו המשכן עד בואם". ועוד, הרי אין הקמת המשכן מסורה לבני קהת, אלא לבני גרשון ומררי (לעיל ג, כה, לו). ומפני כי משמעות הכתוב "והקימו המשכן" כשהיו רוצים היו מקימים המשכן, וזה לא יתכן, שהרי "על פי ה' יחנו" (לעיל ט, כ), הוצרך לומר ש'סימן החניה נראית וכו:

[טז] והקימו מקימי המשכן וכו'. פירוש, אף על גב שלא נזכרו בני גרשון ומררי, מפני שהם מקימי המשכן כתוב בתורה סתם "והקימו המשכן", רצה לומר מי שדרכם להקים המשכן: