מפרשי רש"י על במדבר י יז


| מפרשי רש"י על במדברפרק י' • פסוק י"ז |
ב • ג • ד • ה • ז • ח • י • יב • יז • כא • כה • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


פסוק

(יז) וְהוּרַד הַמִּשְׁכָּן וְנָסְעוּ בְנֵי גֵרְשׁוֹן וּבְנֵי מְרָרִי נֹשְׂאֵי הַמִּשְׁכָּן.

רש"י

"והורד המשכן" - כיון שנוסע דגל יהודה נכנסו אהרן ובניו ופרקו את הפרכת וכסו בה את הארון שנא' (במדבר ד) ובא אהרן ובניו בנסוע המחנה ובני גרשון ובני מררי פורקין המשכן וטוענין אותו בעגלות והארון וכלי הקדש של משא בני קהת עומדים מכוסין ונתונין על המוטות עד שנסע דגל מחנה ראובן ואח"כ ונסעו הקהתים


רש"י מנוקד ומעוצב

וְהוּרַד הַמִּשְׁכָּן – כֵּיוָן שֶׁנּוֹסֵעַ דֶּגֶל יְהוּדָה, נִכְנְסוּ אַהֲרֹן וּבָנָיו, וּפֵרְקוּ אֶת הַפָּרֹכֶת וְכִסּוּ בָהּ אֶת הָאָרוֹן, שֶׁנֶּאֱמַר: "וּבָא אַהֲרֹן וּבָנָיו בִּנְסֹעַ הַמַּחֲנֶה" (במדבר ד,ה). וּבְנֵי גֵּרְשׁוֹן וּבְנֵי מְרָרִי פּוֹרְקִין הַמִּשְׁכָּן, וְטוֹעֲנִין אוֹתוֹ בָּעֲגָלוֹת. וְהָאָרוֹן וּכְלֵי הַקֹּדֶשׁ שֶׁל מַשָּׂא בְּנֵי קְהָת עוֹמְדִים מְכֻסִּין וּנְתוּנִין עַל הַמּוֹטוֹת, עַד שֶׁנָּסַע דֶּגֶל מַחֲנֵה רְאוּבֵן, וְאַחַר כָּךְ "וְנָסְעוּ הַקְּהָתִים" (להלן פסוק כא).

מפרשי רש"י

[יג] כיון שנוסע דגל מחנה יהודה וכו'. פירוש, דהאי "והורד המשכן" הכתוב אחר "ונסע דגל מחנה יהודה" (ר' פסוק יד), שהוא משמע שאחר שנסע דגל מחנה יהודה הורד המשכן, דזה אינו, אלא "בנסוע המחנה" (לעיל ד, ה), דהיינו מיד כשהענן מסתלק (רש"י שם), היה נכנס אהרן ובניו ופרקו הפרוכת. דאין לומר אחר שנסע מחנה יהודה היה נכנס אהרן ובניו ופרקו הפרוכת, דאיך סלקא דעתך שיהיה יהודה נוסע תחילה ויהיה המשכן עדיין נשאר במקומו, שאין זה כבוד למשכן שיהיה עומד והם הולכים, אבל 'כיון שנוסע דגל מחנה יהודה' קאמר, דהיינו כשבאים ליסע (כ"ה ברא"ם):

[יד] ובני גרשון ובני מררי טוענים אותו בעגלות והארון וכלי קודש וכו' עד שנסע דגל ראובן ואחר כך נסעו הקהתים. ומשמע מזה אבל בני גרשון ובני מררי כבר נסעו אחר שנסע מחנה יהודה וקודם שנסע מחנה ראובן, דהא לא אמר רק 'הארון וכלי קודש עומדים מכוסים עד שנסע מחנה ראובן, ואחר כך נסעו הקהתים', אבל בני גרשון ובני מררי כבר הלכו להם אחר מסע בני יהודה. וכן אמר אחר כך 'ואחר כך נסעו הקהתים', ומשמע מזה שבני גרשון ובני מררי כבר נסעו קודם מחנה ראובן. וכן משמע מה שאמר אחר כך (רש"י פסוק כא) 'והקימו המשכן בני גרשון ובני מררי שהיו קודם להם מסע שני מחנות':

ואם כן קשה לפי זה, שפירש למעלה (רש"י ב, יז) "ונסע אהל מועד" 'אחר שני דגלים הללו', דמשמע שהיה מסעי המשכן גרשון קהת ומררי אחר שני דגלים של יהודה וראובן, לא שיהיו בני גרשון ובני מררי אחר מחנה בני יהודה. והכתוב גם כן מוכיח בפירוש שהיו מסעי גרשון ומררי אחר דגל מחנה יהודה, וקודם ראובן. ויש לומר, כיון דבני קהת נסעו אחר דגל ראובן, נקרא זה "אוהל מועד בתוך המחנות" (לעיל ב, יז), ולא היו בני גרשון ומררי אחר דגל יהודה רק בשביל שיקימו המשכן קודם בואם של בני קהת (רש"י פסוק כא), ונקרא זה "ונסע אוהל מועד בתוך המחנות", וכאילו היה כל אוהל מועד בתוך המחנות: