מלכים א כתיב מסומן

תורה: בראשית שמות ויקרא במדבר דברים נביאים: יהושע שופטים שמואל א ב מלכים א ב ישעיהו ירמיהו יחזקאל תרי עשר הושע יואל עמוס עובדיה יונה מיכה נחום חבקוק צפניה חגי זכריה מלאכי כתובים: תהלים משלי איוב שיר השירים רות איכה קהלת אסתר דניאל עזרא נחמיה דברי הימים א ב
מהדורות נוספות של מלכים א: עם ניקוד :: עם טעמי המקרא :: עם פירוש :: תצוגה: מסורתית :: עם סימון הפסוקים :: בשורות נפרדות


פרק א א  והמלך דוד זקן בא בימים ויכסהו בבגדים ולא יחם לו ב  ויאמרו לו עבדיו יבקשו לאדני המלך נערה בתולה ועמדה לפני המלך ותהי לו סכנת ושכבה בחיקך וחם לאדני המלך ג  ויבקשו נערה יפה בכל גבול ישראל וימצאו את אבישג השונמית ויבאו אתה למלך ד  והנערה יפה עד מאד ותהי למלך סכנת ותשרתהו והמלך לא ידעה ה  ואדניה בן חגית מתנשא לאמר אני אמלך ויעש לו רכב ופרשים וחמשים איש רצים לפניו ו  ולא עצבו אביו מימיו לאמר מדוע ככה עשית וגם הוא טוב תאר מאד ואתו ילדה אחרי אבשלום ז  ויהיו דבריו עם יואב בן צרויה ועם אביתר הכהן ויעזרו אחרי אדניה ח  וצדוק הכהן ובניהו בן יהוידע ונתן הנביא ושמעי ורעי והגבורים אשר לדוד לא היו עם אדניהו ט  ויזבח אדניהו צאן ובקר ומריא עם אבן הזחלת אשר אצל עין רגל ויקרא את כל אחיו בני המלך ולכל אנשי יהודה עבדי המלך י  ואת נתן הנביא ובניהו ואת הגבורים ואת שלמה אחיו לא קרא יא  ויאמר נתן אל בת שבע אם שלמה לאמר הלוא שמעת כי מלך אדניהו בן חגית ואדנינו דוד לא ידע יב  ועתה לכי איעצך נא עצה ומלטי את נפשך ואת נפש בנך שלמה יג  לכי ובאי אל המלך דוד ואמרת אליו הלא אתה אדני המלך נשבעת לאמתך לאמר כי שלמה בנך ימלך אחרי והוא ישב על כסאי ומדוע מלך אדניהו יד  הנה עודך מדברת שם עם המלך ואני אבוא אחריך ומלאתי את דבריך טו  ותבא בת שבע אל המלך החדרה והמלך זקן מאד ואבישג השונמית משרת את המלך טז  ותקד בת שבע ותשתחו למלך ויאמר המלך מה לך יז  ותאמר לו אדני אתה נשבעת ביהוה אלהיך לאמתך כי שלמה בנך ימלך אחרי והוא ישב על כסאי יח  ועתה הנה אדניה מלך ועתה אדני המלך לא ידעת יט  ויזבח שור ומריא וצאן לרב ויקרא לכל בני המלך ולאביתר הכהן וליאב שר הצבא ולשלמה עבדך לא קרא כ  ואתה אדני המלך עיני כל ישראל עליך להגיד להם מי ישב על כסא אדני המלך אחריו כא  והיה כשכב אדני המלך עם אבתיו והייתי אני ובני שלמה חטאים כב  והנה עודנה מדברת עם המלך ונתן הנביא בא כג  ויגידו למלך לאמר הנה נתן הנביא ויבא לפני המלך וישתחו למלך על אפיו ארצה כד  ויאמר נתן אדני המלך אתה אמרת אדניהו ימלך אחרי והוא ישב על כסאי כה  כי ירד היום ויזבח שור ומריא וצאן לרב ויקרא לכל בני המלך ולשרי הצבא ולאביתר הכהן והנם אכלים ושתים לפניו ויאמרו יחי המלך אדניהו כו  ולי אני עבדך ולצדק הכהן ולבניהו בן יהוידע ולשלמה עבדך לא קרא כז  אם מאת אדני המלך נהיה הדבר הזה ולא הודעת את עבדיך [עבדך] מי ישב על כסא אדני המלך אחריו     כח  ויען המלך דוד ויאמר קראו לי לבת שבע ותבא לפני המלך ותעמד לפני המלך כט  וישבע המלך ויאמר חי יהוה אשר פדה את נפשי מכל צרה ל  כי כאשר נשבעתי לך ביהוה אלהי ישראל לאמר כי שלמה בנך ימלך אחרי והוא ישב על כסאי תחתי כי כן אעשה היום הזה לא  ותקד בת שבע אפים ארץ ותשתחו למלך ותאמר יחי אדני המלך דוד לעלם

לב  ויאמר המלך דוד קראו לי לצדוק הכהן ולנתן הנביא ולבניהו בן יהוידע ויבאו לפני המלך לג  ויאמר המלך להם קחו עמכם את עבדי אדניכם והרכבתם את שלמה בני על הפרדה אשר לי והורדתם אתו אל גחון לד  ומשח אתו שם צדוק הכהן ונתן הנביא למלך על ישראל ותקעתם בשופר ואמרתם יחי המלך שלמה לה  ועליתם אחריו ובא וישב על כסאי והוא ימלך תחתי ואתו צויתי להיות נגיד על ישראל ועל יהודה לו  ויען בניהו בן יהוידע את המלך ויאמר אמן כן יאמר יהוה אלהי אדני המלך לז  כאשר היה יהוה עם אדני המלך כן יהי [יהיה] עם שלמה ויגדל את כסאו מכסא אדני המלך דוד לח  וירד צדוק הכהן ונתן הנביא ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי וירכבו את שלמה על פרדת המלך דוד וילכו אתו על גחון לט  ויקח צדוק הכהן את קרן השמן מן האהל וימשח את שלמה ויתקעו בשופר ויאמרו כל העם יחי המלך שלמה מ  ויעלו כל העם אחריו והעם מחללים בחללים ושמחים שמחה גדולה ותבקע הארץ בקולם מא  וישמע אדניהו וכל הקראים אשר אתו והם כלו לאכל וישמע יואב את קול השופר ויאמר מדוע קול הקריה הומה מב  עודנו מדבר והנה יונתן בן אביתר הכהן בא ויאמר אדניהו בא כי איש חיל אתה וטוב תבשר מג  ויען יונתן ויאמר לאדניהו אבל אדנינו המלך דוד המליך את שלמה מד  וישלח אתו המלך את צדוק הכהן ואת נתן הנביא ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי וירכבו אתו על פרדת המלך מה  וימשחו אתו צדוק הכהן ונתן הנביא למלך בגחון ויעלו משם שמחים ותהם הקריה הוא הקול אשר שמעתם מו  וגם ישב שלמה על כסא המלוכה מז  וגם באו עבדי המלך לברך את אדנינו המלך דוד לאמר ייטב אלהיך [אלהים] את שם שלמה משמך ויגדל את כסאו מכסאך וישתחו המלך על המשכב מח  וגם ככה אמר המלך ברוך יהוה אלהי ישראל אשר נתן היום ישב על כסאי ועיני ראות מט  ויחרדו ויקמו כל הקראים אשר לאדניהו וילכו איש לדרכו נ  ואדניהו ירא מפני שלמה ויקם וילך ויחזק בקרנות המזבח נא  ויגד לשלמה לאמר הנה אדניהו ירא את המלך שלמה והנה אחז בקרנות המזבח לאמר ישבע לי כיום המלך שלמה אם ימית את עבדו בחרב נב  ויאמר שלמה אם יהיה לבן חיל לא יפל משערתו ארצה ואם רעה תמצא בו ומת נג  וישלח המלך שלמה וירדהו מעל המזבח ויבא וישתחו למלך שלמה ויאמר לו שלמה לך לביתך

פרק ב א  ויקרבו ימי דוד למות ויצו את שלמה בנו לאמר ב  אנכי הלך בדרך כל הארץ וחזקת והיית לאיש ג  ושמרת את משמרת יהוה אלהיך ללכת בדרכיו לשמר חקתיו מצותיו ומשפטיו ועדותיו ככתוב בתורת משה למען תשכיל את כל אשר תעשה ואת כל אשר תפנה שם ד  למען יקים יהוה את דברו אשר דבר עלי לאמר אם ישמרו בניך את דרכם ללכת לפני באמת בכל לבבם ובכל נפשם לאמר לא יכרת לך איש מעל כסא ישראל ה  וגם אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה אשר עשה לשני שרי צבאות ישראל לאבנר בן נר ולעמשא בן יתר ויהרגם וישם דמי מלחמה בשלם ויתן דמי מלחמה בחגרתו אשר במתניו ובנעלו אשר ברגליו ו  ועשית כחכמתך ולא תורד שיבתו בשלם שאל     ז  ולבני ברזלי הגלעדי תעשה חסד והיו באכלי שלחנך כי כן קרבו אלי בברחי מפני אבשלום אחיך ח  והנה עמך שמעי בן גרא בן הימיני מבחרים והוא קללני קללה נמרצת ביום לכתי מחנים והוא ירד לקראתי הירדן ואשבע לו ביהוה לאמר אם אמיתך בחרב ט  ועתה אל תנקהו כי איש חכם אתה וידעת את אשר תעשה לו והורדת את שיבתו בדם שאול י  וישכב דוד עם אבתיו ויקבר בעיר דוד

יא  והימים אשר מלך דוד על ישראל ארבעים שנה בחברון מלך שבע שנים ובירושלם מלך שלשים ושלש שנים יב  ושלמה ישב על כסא דוד אביו ותכן מלכתו מאד יג  ויבא אדניהו בן חגית אל בת שבע אם שלמה ותאמר השלום באך ויאמר שלום יד  ויאמר דבר לי אליך ותאמר דבר טו  ויאמר את ידעת כי לי היתה המלוכה ועלי שמו כל ישראל פניהם למלך ותסב המלוכה ותהי לאחי כי מיהוה היתה לו טז  ועתה שאלה אחת אנכי שאל מאתך אל תשבי את פני ותאמר אליו דבר יז  ויאמר אמרי נא לשלמה המלך כי לא ישיב את פניך ויתן לי את אבישג השונמית לאשה יח  ותאמר בת שבע טוב אנכי אדבר עליך אל המלך יט  ותבא בת שבע אל המלך שלמה לדבר לו על אדניהו ויקם המלך לקראתה וישתחו לה וישב על כסאו וישם כסא לאם המלך ותשב לימינו כ  ותאמר שאלה אחת קטנה אנכי שאלת מאתך אל תשב את פני ויאמר לה המלך שאלי אמי כי לא אשיב את פניך כא  ותאמר יתן את אבישג השנמית לאדניהו אחיך לאשה כב  ויען המלך שלמה ויאמר לאמו ולמה את שאלת את אבישג השנמית לאדניהו ושאלי לו את המלוכה כי הוא אחי הגדול ממני ולו ולאביתר הכהן וליואב בן צרויה

כג  וישבע המלך שלמה ביהוה לאמר כה יעשה לי אלהים וכה יוסיף כי בנפשו דבר אדניהו את הדבר הזה כד  ועתה חי יהוה אשר הכינני ויושיביני [ויושיבני] על כסא דוד אבי ואשר עשה לי בית כאשר דבר כי היום יומת אדניהו כה  וישלח המלך שלמה ביד בניהו בן יהוידע ויפגע בו וימת     כו  ולאביתר הכהן אמר המלך ענתת לך על שדיך כי איש מות אתה וביום הזה לא אמיתך כי נשאת את ארון אדני יהוה לפני דוד אבי וכי התענית בכל אשר התענה אבי כז  ויגרש שלמה את אביתר מהיות כהן ליהוה למלא את דבר יהוה אשר דבר על בית עלי בשלה

כח  והשמעה באה עד יואב כי יואב נטה אחרי אדניה ואחרי אבשלום לא נטה וינס יואב אל אהל יהוה ויחזק בקרנות המזבח כט  ויגד למלך שלמה כי נס יואב אל אהל יהוה והנה אצל המזבח וישלח שלמה את בניהו בן יהוידע לאמר לך פגע בו ל  ויבא בניהו אל אהל יהוה ויאמר אליו כה אמר המלך צא ויאמר לא כי פה אמות וישב בניהו את המלך דבר לאמר כה דבר יואב וכה ענני לא  ויאמר לו המלך עשה כאשר דבר ופגע בו וקברתו והסירת דמי חנם אשר שפך יואב מעלי ומעל בית אבי לב  והשיב יהוה את דמו על ראשו אשר פגע בשני אנשים צדקים וטבים ממנו ויהרגם בחרב ואבי דוד לא ידע את אבנר בן נר שר צבא ישראל ואת עמשא בן יתר שר צבא יהודה לג  ושבו דמיהם בראש יואב ובראש זרעו לעלם ולדוד ולזרעו ולביתו ולכסאו יהיה שלום עד עולם מעם יהוה לד  ויעל בניהו בן יהוידע ויפגע בו וימתהו ויקבר בביתו במדבר לה  ויתן המלך את בניהו בן יהוידע תחתיו על הצבא ואת צדוק הכהן נתן המלך תחת אביתר לו  וישלח המלך ויקרא לשמעי ויאמר לו בנה לך בית בירושלם וישבת שם ולא תצא משם אנה ואנה לז  והיה ביום צאתך ועברת את נחל קדרון ידע תדע כי מות תמות דמך יהיה בראשך לח  ויאמר שמעי למלך טוב הדבר כאשר דבר אדני המלך כן יעשה עבדך וישב שמעי בירושלם ימים רבים     לט  ויהי מקץ שלש שנים ויברחו שני עבדים לשמעי אל אכיש בן מעכה מלך גת ויגידו לשמעי לאמר הנה עבדיך בגת מ  ויקם שמעי ויחבש את חמרו וילך גתה אל אכיש לבקש את עבדיו וילך שמעי ויבא את עבדיו מגת מא  ויגד לשלמה כי הלך שמעי מירושלם גת וישב מב  וישלח המלך ויקרא לשמעי ויאמר אליו הלוא השבעתיך ביהוה ואעד בך לאמר ביום צאתך והלכת אנה ואנה ידע תדע כי מות תמות ותאמר אלי טוב הדבר שמעתי מג  ומדוע לא שמרת את שבעת יהוה ואת המצוה אשר צויתי עליך מד  ויאמר המלך אל שמעי אתה ידעת את כל הרעה אשר ידע לבבך אשר עשית לדוד אבי והשיב יהוה את רעתך בראשך מה  והמלך שלמה ברוך וכסא דוד יהיה נכון לפני יהוה עד עולם מו  ויצו המלך את בניהו בן יהוידע ויצא ויפגע בו וימת והממלכה נכונה ביד שלמה פרק ג א  ויתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים ויקח את בת פרעה ויביאה אל עיר דוד עד כלתו לבנות את ביתו ואת בית יהוה ואת חומת ירושלם סביב ב  רק העם מזבחים בבמות כי לא נבנה בית לשם יהוה עד הימים ההם

ג  ויאהב שלמה את יהוה ללכת בחקות דוד אביו רק בבמות הוא מזבח ומקטיר ד  וילך המלך גבענה לזבח שם כי היא הבמה הגדולה אלף עלות יעלה שלמה על המזבח ההוא ה  בגבעון נראה יהוה אל שלמה בחלום הלילה ויאמר אלהים שאל מה אתן לך ו  ויאמר שלמה אתה עשית עם עבדך דוד אבי חסד גדול כאשר הלך לפניך באמת ובצדקה ובישרת לבב עמך ותשמר לו את החסד הגדול הזה ותתן לו בן ישב על כסאו כיום הזה ז  ועתה יהוה אלהי אתה המלכת את עבדך תחת דוד אבי ואנכי נער קטן לא אדע צאת ובא ח  ועבדך בתוך עמך אשר בחרת עם רב אשר לא ימנה ולא יספר מרב ט  ונתת לעבדך לב שמע לשפט את עמך להבין בין טוב לרע כי מי יוכל לשפט את עמך הכבד הזה י  וייטב הדבר בעיני אדני כי שאל שלמה את הדבר הזה יא  ויאמר אלהים אליו יען אשר שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עשר ולא שאלת נפש איביך ושאלת לך הבין לשמע משפט יב  הנה עשיתי כדבריך הנה נתתי לך לב חכם ונבון אשר כמוך לא היה לפניך ואחריך לא יקום כמוך יג  וגם אשר לא שאלת נתתי לך גם עשר גם כבוד אשר לא היה כמוך איש במלכים כל ימיך יד  ואם תלך בדרכי לשמר חקי ומצותי כאשר הלך דויד אביך והארכתי את ימיך     טו  ויקץ שלמה והנה חלום ויבוא ירושלם ויעמד לפני ארון ברית אדני ויעל עלות ויעש שלמים ויעש משתה לכל עבדיו

טז  אז תבאנה שתים נשים זנות אל המלך ותעמדנה לפניו יז  ותאמר האשה האחת בי אדני אני והאשה הזאת ישבת בבית אחד ואלד עמה בבית יח  ויהי ביום השלישי ללדתי ותלד גם האשה הזאת ואנחנו יחדו אין זר אתנו בבית זולתי שתים אנחנו בבית יט  וימת בן האשה הזאת לילה אשר שכבה עליו כ  ותקם בתוך הלילה ותקח את בני מאצלי ואמתך ישנה ותשכיבהו בחיקה ואת בנה המת השכיבה בחיקי כא  ואקם בבקר להיניק את בני והנה מת ואתבונן אליו בבקר והנה לא היה בני אשר ילדתי כב  ותאמר האשה האחרת לא כי בני החי ובנך המת וזאת אמרת לא כי בנך המת ובני החי ותדברנה לפני המלך כג  ויאמר המלך זאת אמרת זה בני החי ובנך המת וזאת אמרת לא כי בנך המת ובני החי

כד  ויאמר המלך קחו לי חרב ויבאו החרב לפני המלך כה  ויאמר המלך גזרו את הילד החי לשנים ותנו את החצי לאחת ואת החצי לאחת כו  ותאמר האשה אשר בנה החי אל המלך כי נכמרו רחמיה על בנה ותאמר בי אדני תנו לה את הילוד החי והמת אל תמיתהו וזאת אמרת גם לי גם לך לא יהיה גזרו כז  ויען המלך ויאמר תנו לה את הילוד החי והמת לא תמיתהו היא אמו כח  וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך ויראו מפני המלך כי ראו כי חכמת אלהים בקרבו לעשות משפט     פרק ד א  ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל     ב  ואלה השרים אשר לו עזריהו בן צדוק הכהן     ג  אליחרף ואחיה בני שישא ספרים יהושפט בן אחילוד המזכיר ד  ובניהו בן יהוידע על הצבא וצדוק ואביתר כהנים     ה  ועזריהו בן נתן על הנצבים וזבוד בן נתן כהן רעה המלך ו  ואחישר על הבית ואדנירם בן עבדא על המס     ז  ולשלמה שנים עשר נצבים על כל ישראל וכלכלו את המלך ואת ביתו חדש בשנה יהיה על אחד [האחד] לכלכל     ח  ואלה שמותם בן חור בהר אפרים     ט  בן דקר במקץ ובשעלבים ובית שמש ואילון בית חנן     י  בן חסד בארבות לו שכה וכל ארץ חפר     יא  בן אבינדב כל נפת דאר טפת בת שלמה היתה לו לאשה     יב  בענא בן אחילוד תענך ומגדו וכל בית שאן אשר אצל צרתנה מתחת ליזרעאל מבית שאן עד אבל מחולה עד מעבר ליקמעם     יג  בן גבר ברמת גלעד לו חות יאיר בן מנשה אשר בגלעד לו חבל ארגב אשר בבשן ששים ערים גדלות חומה ובריח נחשת     יד  אחינדב בן עדא מחנימה טו  אחימעץ בנפתלי גם הוא לקח את בשמת בת שלמה לאשה טז  בענא בן חושי באשר ובעלות     יז  יהושפט בן פרוח ביששכר     יח  שמעי בן אלא בבנימן     יט  גבר בן ארי בארץ גלעד ארץ סיחון מלך האמרי ועג מלך הבשן ונציב אחד אשר בארץ כ  יהודה וישראל רבים כחול אשר על הים לרב אכלים ושתים ושמחים פרק ה א  ושלמה היה מושל בכל הממלכות מן הנהר ארץ פלשתים ועד גבול מצרים מגשים מנחה ועבדים את שלמה כל ימי חייו

ב  ויהי לחם שלמה ליום אחד שלשים כר סלת וששים כר קמח ג  עשרה בקר בראים ועשרים בקר רעי ומאה צאן לבד מאיל וצבי ויחמור וברברים אבוסים ד  כי הוא רדה בכל עבר הנהר מתפסח ועד עזה בכל מלכי עבר הנהר ושלום היה לו מכל עבריו מסביב ה  וישב יהודה וישראל לבטח איש תחת גפנו ותחת תאנתו מדן ועד באר שבע כל ימי שלמה     ו  ויהי לשלמה ארבעים אלף ארות סוסים למרכבו ושנים עשר אלף פרשים ז  וכלכלו הנצבים האלה את המלך שלמה ואת כל הקרב אל שלחן המלך שלמה איש חדשו לא יעדרו דבר ח  והשערים והתבן לסוסים ולרכש יבאו אל המקום אשר יהיה שם איש כמשפטו     ט  ויתן אלהים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורחב לב כחול אשר על שפת הים י  ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם ומכל חכמת מצרים יא  ויחכם מכל האדם מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע בני מחול ויהי שמו בכל הגוים סביב יב  וידבר שלשת אלפים משל ויהי שירו חמשה ואלף יג  וידבר על העצים מן הארז אשר בלבנון ועד האזוב אשר יצא בקיר וידבר על הבהמה ועל העוף ועל הרמש ועל הדגים יד  ויבאו מכל העמים לשמע את חכמת שלמה מאת כל מלכי הארץ אשר שמעו את חכמתו     טו  וישלח חירם מלך צור את עבדיו אל שלמה כי שמע כי אתו משחו למלך תחת אביהו כי אהב היה חירם לדוד כל הימים     טז  וישלח שלמה אל חירם לאמר יז  אתה ידעת את דוד אבי כי לא יכל לבנות בית לשם יהוה אלהיו מפני המלחמה אשר סבבהו עד תת יהוה אתם תחת כפות רגלו [רגלי] יח  ועתה הניח יהוה אלהי לי מסביב אין שטן ואין פגע רע יט  והנני אמר לבנות בית לשם יהוה אלהי כאשר דבר יהוה אל דוד אבי לאמר בנך אשר אתן תחתיך על כסאך הוא יבנה הבית לשמי כ  ועתה צוה ויכרתו לי ארזים מן הלבנון ועבדי יהיו עם עבדיך ושכר עבדיך אתן לך ככל אשר תאמר כי אתה ידעת כי אין בנו איש ידע לכרת עצים כצדנים כא  ויהי כשמע חירם את דברי שלמה וישמח מאד ויאמר ברוך יהוה היום אשר נתן לדוד בן חכם על העם הרב הזה כב  וישלח חירם אל שלמה לאמר שמעתי את אשר שלחת אלי אני אעשה את כל חפצך בעצי ארזים ובעצי ברושים כג  עבדי ירדו מן הלבנון ימה ואני אשימם דברות בים עד המקום אשר תשלח אלי ונפצתים שם ואתה תשא ואתה תעשה את חפצי לתת לחם ביתי כד  ויהי חירום נתן לשלמה עצי ארזים ועצי ברושים כל חפצו כה  ושלמה נתן לחירם עשרים אלף כר חטים מכלת לביתו ועשרים כר שמן כתית כה יתן שלמה לחירם שנה בשנה

כו  ויהוה נתן חכמה לשלמה כאשר דבר לו ויהי שלם בין חירם ובין שלמה ויכרתו ברית שניהם כז  ויעל המלך שלמה מס מכל ישראל ויהי המס שלשים אלף איש כח  וישלחם לבנונה עשרת אלפים בחדש חליפות חדש יהיו בלבנון שנים חדשים בביתו ואדנירם על המס     כט  ויהי לשלמה שבעים אלף נשא סבל ושמנים אלף חצב בהר ל  לבד משרי הנצבים לשלמה אשר על המלאכה שלשת אלפים ושלש מאות הרדים בעם העשים במלאכה לא  ויצו המלך ויסעו אבנים גדלות אבנים יקרות ליסד הבית אבני גזית לב  ויפסלו בני שלמה ובני חירום והגבלים ויכינו העצים והאבנים לבנות הבית

פרק ו א  ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים בשנה הרביעית בחדש זו הוא החדש השני למלך שלמה על ישראל ויבן הבית ליהוה ב  והבית אשר בנה המלך שלמה ליהוה ששים אמה ארכו ועשרים רחבו ושלשים אמה קומתו ג  והאולם על פני היכל הבית עשרים אמה ארכו על פני רחב הבית עשר באמה רחבו על פני הבית ד  ויעש לבית חלוני שקפים אטמים ה  ויבן על קיר הבית יצוע [יציע] סביב את קירות הבית סביב להיכל ולדביר ויעש צלעות סביב ו  היצוע [היציע] התחתנה חמש באמה רחבה והתיכנה שש באמה רחבה והשלישית שבע באמה רחבה כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה לבלתי אחז בקירות הבית ז  והבית בהבנתו אבן שלמה מסע נבנה ומקבות והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהבנתו ח  פתח הצלע התיכנה אל כתף הבית הימנית ובלולים יעלו על התיכנה ומן התיכנה אל השלשים ט  ויבן את הבית ויכלהו ויספן את הבית גבים ושדרת בארזים י  ויבן את היצוע [היציע] על כל הבית חמש אמות קומתו ויאחז את הבית בעצי ארזים

יא  ויהי דבר יהוה אל שלמה לאמר יב  הבית הזה אשר אתה בנה אם תלך בחקתי ואת משפטי תעשה ושמרת את כל מצותי ללכת בהם והקמתי את דברי אתך אשר דברתי אל דוד אביך יג  ושכנתי בתוך בני ישראל ולא אעזב את עמי ישראל     יד  ויבן שלמה את הבית ויכלהו טו  ויבן את קירות הבית מביתה בצלעות ארזים מקרקע הבית עד קירות הספן צפה עץ מבית ויצף את קרקע הבית בצלעות ברושים טז  ויבן את עשרים אמה מירכותי [מירכתי] הבית בצלעות ארזים מן הקרקע עד הקירות ויבן לו מבית לדביר לקדש הקדשים יז  וארבעים באמה היה הבית הוא ההיכל לפני יח  וארז אל הבית פנימה מקלעת פקעים ופטורי צצים הכל ארז אין אבן נראה יט  ודביר בתוך הבית מפנימה הכין לתתן שם את ארון ברית יהוה כ  ולפני הדביר עשרים אמה ארך ועשרים אמה רחב ועשרים אמה קומתו ויצפהו זהב סגור ויצף מזבח ארז כא  ויצף שלמה את הבית מפנימה זהב סגור ויעבר ברתיקות [ברתוקות] זהב לפני הדביר ויצפהו זהב כב  ואת כל הבית צפה זהב עד תם כל הבית וכל המזבח א‍שר לדביר צפה זהב כג  ויעש בדביר שני כרובים עצי שמן עשר אמות קומתו כד  וחמש אמות כנף הכרוב האחת וחמש אמות כנף הכרוב השנית עשר אמות מקצות כנפיו ועד קצות כנפיו כה  ועשר באמה הכרוב השני מדה אחת וקצב אחד לשני הכרבים כו  קומת הכרוב האחד עשר באמה וכן הכרוב השני כז  ויתן את הכרובים בתוך הבית הפנימי ויפרשו את כנפי הכרבים ותגע כנף האחד בקיר וכנף הכרוב השני נגעת בקיר השני וכנפיהם אל תוך הבית נגעת כנף אל כנף כח  ויצף את הכרובים זהב כט  ואת כל קירות הבית מסב קלע פתוחי מקלעות כרובים ותמרת ופטורי צצים מלפנים ולחיצון ל  ואת קרקע הבית צפה זהב לפנימה ולחיצון לא  ואת פתח הדביר עשה דלתות עצי שמן האיל מזוזות חמשית לב  ושתי דלתות עצי שמן וקלע עליהם מקלעות כרובים ותמרות ופטורי צצים וצפה זהב וירד על הכרובים ועל התמרות את הזהב לג  וכן עשה לפתח ההיכל מזוזות עצי שמן מאת רבעית לד  ושתי דלתות עצי ברושים שני צלעים הדלת האחת גלילים ושני קלעים הדלת השנית גלילים לה  וקלע כרובים ותמרות ופטרי צצים וצפה זהב מישר על המחקה לו  ויבן את החצר הפנימית שלשה טורי גזית וטור כרתת ארזים לז  בשנה הרביעית יסד בית יהוה בירח זו לח  ובשנה האחת עשרה בירח בול הוא החדש השמיני כלה הבית לכל דבריו ולכל משפטו [משפטיו] ויבנהו שבע שנים פרק ז א  ואת ביתו בנה שלמה שלש עשרה שנה ויכל את כל ביתו ב  ויבן את בית יער הלבנון מאה אמה ארכו וחמשים אמה רחבו ושלשים אמה קומתו על ארבעה טורי עמודי ארזים וכרתות ארזים על העמודים ג  וספן בארז ממעל על הצלעת אשר על העמודים ארבעים וחמשה חמשה עשר הטור ד  ושקפים שלשה טורים ומחזה אל מחזה שלש פעמים ה  וכל הפתחים והמזוזות רבעים שקף ומול מחזה אל מחזה שלש פעמים ו  ואת אולם העמודים עשה חמשים אמה ארכו ושלשים אמה רחבו ואולם על פניהם ועמדים ועב על פניהם ז  ואולם הכסא אשר ישפט שם אלם המשפט עשה וספון בארז מהקרקע עד הקרקע ח  וביתו אשר ישב שם חצר האחרת מבית לאולם כמעשה הזה היה ובית יעשה לבת פרעה אשר לקח שלמה כאולם הזה ט  כל אלה אבנים יקרת כמדת גזית מגררות במגרה מבית ומחוץ וממסד עד הטפחות ומחוץ עד החצר הגדולה י  ומיסד אבנים יקרות אבנים גדלות אבני עשר אמות ואבני שמנה אמות יא  ומלמעלה אבנים יקרות כמדות גזית וארז יב  וחצר הגדולה סביב שלשה טורים גזית וטור כרתת ארזים ולחצר בית יהוה הפנימית ולאלם הבית

יג  וישלח המלך שלמה ויקח את חירם מצר יד  בן אשה אלמנה הוא ממטה נפתלי ואביו איש צרי חרש נחשת וימלא את החכמה ואת התבונה ואת הדעת לעשות כל מלאכה בנחשת ויבוא אל המלך שלמה ויעש את כל מלאכתו טו  ויצר את שני העמודים נחשת שמנה עשרה אמה קומת העמוד האחד וחוט שתים עשרה אמה יסב את העמוד השני טז  ושתי כתרת עשה לתת על ראשי העמודים מצק נחשת חמש אמות קומת הכתרת האחת וחמש אמות קומת הכתרת השנית יז  שבכים מעשה שבכה גדלים מעשה שרשרות לכתרת אשר על ראש העמודים שבעה לכתרת האחת ושבעה לכתרת השנית יח  ויעש את העמודים ושני טורים סביב על השבכה האחת לכסות את הכתרת אשר על ראש הרמנים וכן עשה לכתרת השנית יט  וכתרת אשר על ראש העמודים מעשה שושן באולם ארבע אמות כ  וכתרת על שני העמודים גם ממעל מלעמת הבטן אשר לעבר שבכה [השבכה] והרמונים מאתים טרים סביב על הכתרת השנית כא  ויקם את העמדים לאלם ההיכל ויקם את העמוד הימני ויקרא את שמו יכין ויקם את העמוד השמאלי ויקרא את שמו בעז כב  ועל ראש העמודים מעשה שושן ותתם מלאכת העמודים כג  ויעש את הים מוצק עשר באמה משפתו עד שפתו עגל סביב וחמש באמה קומתו וקוה [וקו] שלשים באמה יסב אתו סביב כד  ופקעים מתחת לשפתו סביב סבבים אתו עשר באמה מקפים את הים סביב שני טורים הפקעים יצקים ביצקתו כה  עמד על שני עשר בקר שלשה פנים צפונה ושלשה פנים ימה ושלשה פנים נגבה ושלשה פנים מזרחה והים עליהם מלמעלה וכל אחריהם ביתה כו  ועביו טפח ושפתו כמעשה שפת כוס פרח שושן אלפים בת יכיל

כז  ויעש את המכנות עשר נחשת ארבע באמה ארך המכונה האחת וארבע באמה רחבה ושלש באמה קומתה כח  וזה מעשה המכונה מסגרת להם ומסגרת בין השלבים כט  ועל המסגרות אשר בין השלבים אריות בקר וכרובים ועל השלבים כן ממעל ומתחת לאריות ולבקר ליות מעשה מורד ל  וארבעה אופני נחשת למכונה האחת וסרני נחשת וארבעה פעמתיו כתפת להם מתחת לכיר הכתפת יצקות מעבר איש ליות לא  ופיהו מבית לכתרת ומעלה באמה ופיה עגל מעשה כן אמה וחצי האמה וגם על פיה מקלעות ומסגרתיהם מרבעות לא עגלות לב  וארבעת האופנים למתחת למסגרות וידות האופנים במכונה וקומת האופן האחד אמה וחצי האמה לג  ומעשה האופנים כמעשה אופן המרכבה ידותם וגביהם וחשקיהם וחשריהם הכל מוצק לד  וארבע כתפות אל ארבע פנות המכנה האחת מן המכנה כתפיה לה  ובראש המכונה חצי האמה קומה עגל סביב ועל ראש המכנה ידתיה ומסגרתיה ממנה לו  ויפתח על הלחת ידתיה ועל ומסגרתיה [מסגרתיה] כרובים אריות ותמרת כמער איש וליות סביב לז  כזאת עשה את עשר המכנות מוצק אחד מדה אחת קצב אחד לכלהנה     לח  ויעש עשרה כירות נחשת ארבעים בת יכיל הכיור האחד ארבע באמה הכיור האחד כיור אחד על המכונה האחת לעשר המכנות לט  ויתן את המכנות חמש על כתף הבית מימין וחמש על כתף הבית משמאלו ואת הים נתן מכתף הבית הימנית קדמה ממול נגב     מ  ויעש חירום את הכירות ואת היעים ואת המזרקות ויכל חירם לעשות את כל המלאכה אשר עשה למלך שלמה בית יהוה מא  עמדים שנים וגלת הכתרת אשר על ראש העמדים שתים והשבכות שתים לכסות את שתי גלת הכתרת אשר על ראש העמודים מב  ואת הרמנים ארבע מאות לשתי השבכות שני טורים רמנים לשבכה האחת לכסות את שתי גלת הכתרת אשר על פני העמודים מג  ואת המכנות עשר ואת הכירת עשרה על המכנות מד  ואת הים האחד ואת הבקר שנים עשר תחת הים מה  ואת הסירות ואת היעים ואת המזרקות ואת כל הכלים האהל [האלה] אשר עשה חירם למלך שלמה בית יהוה נחשת ממרט מו  בככר הירדן יצקם המלך במעבה האדמה בין סכות ובין צרתן מז  וינח שלמה את כל הכלים מרב מאד מאד לא נחקר משקל הנחשת מח  ויעש שלמה את כל הכלים אשר בית יהוה את מזבח הזהב ואת השלחן אשר עליו לחם הפנים זהב מט  ואת המנרות חמש מימין וחמש משמאול לפני הדביר זהב סגור והפרח והנרת והמלקחים זהב נ  והספות והמזמרות והמזרקות והכפות והמחתות זהב סגור והפתות לדלתות הבית הפנימי לקדש הקדשים לדלתי הבית להיכל זהב

נא  ותשלם כל המלאכה אשר עשה המלך שלמה בית יהוה ויבא שלמה את קדשי דוד אביו את הכסף ואת הזהב ואת הכלים נתן באצרות בית יהוה

פרק ח א  אז יקהל שלמה את זקני ישראל את כל ראשי המטות נשיאי האבות לבני ישראל אל המלך שלמה ירושלם להעלות את ארון ברית יהוה מעיר דוד היא ציון ב  ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בירח האתנים בחג הוא החדש השביעי ג  ויבאו כל זקני ישראל וישאו הכהנים את הארון ד  ויעלו את ארון יהוה ואת אהל מועד ואת כל כלי הקדש אשר באהל ויעלו אתם הכהנים והלוים ה  והמלך שלמה וכל עדת ישראל הנועדים עליו אתו לפני הארון מזבחים צאן ובקר אשר לא יספרו ולא ימנו מרב ו  ויבאו הכהנים את ארון ברית יהוה אל מקומו אל דביר הבית אל קדש הקדשים אל תחת כנפי הכרובים ז  כי הכרובים פרשים כנפים אל מקום הארון ויסכו הכרבים על הארון ועל בדיו מלמעלה ח  ויארכו הבדים ויראו ראשי הבדים מן הקדש על פני הדביר ולא יראו החוצה ויהיו שם עד היום הזה ט  אין בארון רק שני לחות האבנים אשר הנח שם משה בחרב אשר כרת יהוה עם בני ישראל בצאתם מארץ מצרים י  ויהי בצאת הכהנים מן הקדש והענן מלא את בית יהוה יא  ולא יכלו הכהנים לעמד לשרת מפני הענן כי מלא כבוד יהוה את בית יהוה

יב  אז אמר שלמה יהוה אמר לשכן בערפל יג  בנה בניתי בית זבל לך מכון לשבתך עולמים יד  ויסב המלך את פניו ויברך את כל קהל ישראל וכל קהל ישראל עמד טו  ויאמר ברוך יהוה אלהי ישראל אשר דבר בפיו את דוד אבי ובידו מלא לאמר טז  מן היום אשר הוצאתי את עמי את ישראל ממצרים לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית להיות שמי שם ואבחר בדוד להיות על עמי ישראל יז  ויהי עם לבב דוד אבי לבנות בית לשם יהוה אלהי ישראל יח  ויאמר יהוה אל דוד אבי יען אשר היה עם לבבך לבנות בית לשמי הטיבת כי היה עם לבבך יט  רק אתה לא תבנה הבית כי אם בנך היצא מחלציך הוא יבנה הבית לשמי כ  ויקם יהוה את דברו אשר דבר ואקם תחת דוד אבי ואשב על כסא ישראל כאשר דבר יהוה ואבנה הבית לשם יהוה אלהי ישראל כא  ואשם שם מקום לארון אשר שם ברית יהוה אשר כרת עם אבתינו בהוציאו אתם מארץ מצרים     כב  ויעמד שלמה לפני מזבח יהוה נגד כל קהל ישראל ויפרש כפיו השמים כג  ויאמר יהוה אלהי ישראל אין כמוך אלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת שמר הברית והחסד לעבדיך ההלכים לפניך בכל לבם כד  אשר שמרת לעבדך דוד אבי את אשר דברת לו ותדבר בפיך ובידך מלאת כיום הזה כה  ועתה יהוה אלהי ישראל שמר לעבדך דוד אבי את אשר דברת לו לאמר לא יכרת לך איש מלפני ישב על כסא ישראל רק אם ישמרו בניך את דרכם ללכת לפני כאשר הלכת לפני כו  ועתה אלהי ישראל יאמן נא דבריך [דברך] אשר דברת לעבדך דוד אבי כז  כי האמנם ישב אלהים על הארץ הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך אף כי הבית הזה אשר בניתי כח  ופנית אל תפלת עבדך ואל תחנתו יהוה אלהי לשמע אל הרנה ואל התפלה אשר עבדך מתפלל לפניך היום {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ח|כט}} {{Node-count limit exceeded|ח כט}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ח|ל}} {{Node-count limit exceeded|ח ל}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ח|לא}} {{Node-count limit exceeded|ח לא}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ח|לב}} {{Node-count limit exceeded|ח לב}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ח|לג}} {{Node-count limit exceeded|ח לג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ח|לד}} {{Node-count limit exceeded|ח לד}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ח|לה}} {{Node-count limit exceeded|ח לה}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ח|לו}} {{Node-count limit exceeded|ח לו}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ח|לז}} {{Node-count limit exceeded|ח לז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ח|לח}} {{Node-count limit exceeded|ח לח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ח|לט}} {{Node-count limit exceeded|ח לט}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ח|מ}} {{Node-count limit exceeded|ח מ}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ח|מא}} {{Node-count limit exceeded|ח מא}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ח|מב}} {{Node-count limit exceeded|ח מב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ח|מג}} {{Node-count limit exceeded|ח מג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ח|מד}} {{Node-count limit exceeded|ח מד}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ח|מה}} {{Node-count limit exceeded|ח מה}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ח|מו}} {{Node-count limit exceeded|ח מו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ח|מז}} {{Node-count limit exceeded|ח מז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ח|מח}} {{Node-count limit exceeded|ח מח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ח|מט}} {{Node-count limit exceeded|ח מט}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ח|נ}} {{Node-count limit exceeded|ח נ}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ח|נא}} {{Node-count limit exceeded|ח נא}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ח|נב}} {{Node-count limit exceeded|ח נב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ח|נג}} {{Node-count limit exceeded|ח נג}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ח|נד}} {{Node-count limit exceeded|ח נד}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ח|נה}} {{Node-count limit exceeded|ח נה}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ח|נו}} {{Node-count limit exceeded|ח נו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ח|נז}} {{Node-count limit exceeded|ח נז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ח|נח}} {{Node-count limit exceeded|ח נח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ח|נט}} {{Node-count limit exceeded|ח נט}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ח|ס}} {{Node-count limit exceeded|ח ס}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ח|סא}} {{Node-count limit exceeded|ח סא}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ח|סב}} {{Node-count limit exceeded|ח סב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ח|סג}} {{Node-count limit exceeded|ח סג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ח|סד}} {{Node-count limit exceeded|ח סד}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ח|סה}} {{Node-count limit exceeded|ח סה}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ח|סו}} {{Node-count limit exceeded|ח סו}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|מלכים א|ט}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ט|א}} {{Node-count limit exceeded|ט א}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ט|ב}} {{Node-count limit exceeded|ט ב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ט|ג}} {{Node-count limit exceeded|ט ג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ט|ד}} {{Node-count limit exceeded|ט ד}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ט|ה}} {{Node-count limit exceeded|ט ה}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ט|ו}} {{Node-count limit exceeded|ט ו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ט|ז}} {{Node-count limit exceeded|ט ז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ט|ח}} {{Node-count limit exceeded|ט ח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ט|ט}} {{Node-count limit exceeded|ט ט}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ט|י}} {{Node-count limit exceeded|ט י}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ט|יא}} {{Node-count limit exceeded|ט יא}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ט|יב}} {{Node-count limit exceeded|ט יב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ט|יג}} {{Node-count limit exceeded|ט יג}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ט|יד}} {{Node-count limit exceeded|ט יד}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ט|טו}} {{Node-count limit exceeded|ט טו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ט|טז}} {{Node-count limit exceeded|ט טז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ט|יז}} {{Node-count limit exceeded|ט יז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ט|יח}} {{Node-count limit exceeded|ט יח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ט|יט}} {{Node-count limit exceeded|ט יט}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ט|כ}} {{Node-count limit exceeded|ט כ}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ט|כא}} {{Node-count limit exceeded|ט כא}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ט|כב}} {{Node-count limit exceeded|ט כב}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ט|כג}} {{Node-count limit exceeded|ט כג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ט|כד}} {{Node-count limit exceeded|ט כד}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ט|כה}} {{Node-count limit exceeded|ט כה}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ט|כו}} {{Node-count limit exceeded|ט כו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ט|כז}} {{Node-count limit exceeded|ט כז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|ט|כח}} {{Node-count limit exceeded|ט כח}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|מלכים א|י}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|מלכים א|י|א}} {{Node-count limit exceeded|י א}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|י|ב}} {{Node-count limit exceeded|י ב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|י|ג}} {{Node-count limit exceeded|י ג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|י|ד}} {{Node-count limit exceeded|י ד}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|י|ה}} {{Node-count limit exceeded|י ה}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|י|ו}} {{Node-count limit exceeded|י ו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|י|ז}} {{Node-count limit exceeded|י ז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|י|ח}} {{Node-count limit exceeded|י ח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|י|ט}} {{Node-count limit exceeded|י ט}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|י|י}} {{Node-count limit exceeded|י י}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|י|יא}} {{Node-count limit exceeded|י יא}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|י|יב}} {{Node-count limit exceeded|י יב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|י|יג}} {{Node-count limit exceeded|י יג}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|י|יד}} {{Node-count limit exceeded|י יד}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|י|טו}} {{Node-count limit exceeded|י טו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|י|טז}} {{Node-count limit exceeded|י טז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|י|יז}} {{Node-count limit exceeded|י יז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|י|יח}} {{Node-count limit exceeded|י יח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|י|יט}} {{Node-count limit exceeded|י יט}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|י|כ}} {{Node-count limit exceeded|י כ}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|י|כא}} {{Node-count limit exceeded|י כא}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|י|כב}} {{Node-count limit exceeded|י כב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|י|כג}} {{Node-count limit exceeded|י כג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|י|כד}} {{Node-count limit exceeded|י כד}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|י|כה}} {{Node-count limit exceeded|י כה}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|י|כו}} {{Node-count limit exceeded|י כו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|י|כז}} {{Node-count limit exceeded|י כז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|י|כח}} {{Node-count limit exceeded|י כח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|י|כט}} {{Node-count limit exceeded|י כט}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא|א}} {{Node-count limit exceeded|יא א}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא|ב}} {{Node-count limit exceeded|יא ב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא|ג}} {{Node-count limit exceeded|יא ג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא|ד}} {{Node-count limit exceeded|יא ד}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא|ה}} {{Node-count limit exceeded|יא ה}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא|ו}} {{Node-count limit exceeded|יא ו}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא|ז}} {{Node-count limit exceeded|יא ז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא|ח}} {{Node-count limit exceeded|יא ח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא|ט}} {{Node-count limit exceeded|יא ט}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא|י}} {{Node-count limit exceeded|יא י}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא|יא}} {{Node-count limit exceeded|יא יא}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא|יב}} {{Node-count limit exceeded|יא יב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא|יג}} {{Node-count limit exceeded|יא יג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא|יד}} {{Node-count limit exceeded|יא יד}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא|טו}} {{Node-count limit exceeded|יא טו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא|טז}} {{Node-count limit exceeded|יא טז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא|יז}} {{Node-count limit exceeded|יא יז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא|יח}} {{Node-count limit exceeded|יא יח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא|יט}} {{Node-count limit exceeded|יא יט}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא|כ}} {{Node-count limit exceeded|יא כ}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא|כא}} {{Node-count limit exceeded|יא כא}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא|כב}} {{Node-count limit exceeded|יא כב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא|כג}} {{Node-count limit exceeded|יא כג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא|כד}} {{Node-count limit exceeded|יא כד}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא|כה}} {{Node-count limit exceeded|יא כה}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא|כו}} {{Node-count limit exceeded|יא כו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא|כז}} {{Node-count limit exceeded|יא כז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא|כח}} {{Node-count limit exceeded|יא כח}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא|כט}} {{Node-count limit exceeded|יא כט}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא|ל}} {{Node-count limit exceeded|יא ל}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא|לא}} {{Node-count limit exceeded|יא לא}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא|לב}} {{Node-count limit exceeded|יא לב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא|לג}} {{Node-count limit exceeded|יא לג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא|לד}} {{Node-count limit exceeded|יא לד}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא|לה}} {{Node-count limit exceeded|יא לה}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא|לו}} {{Node-count limit exceeded|יא לו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא|לז}} {{Node-count limit exceeded|יא לז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא|לח}} {{Node-count limit exceeded|יא לח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא|לט}} {{Node-count limit exceeded|יא לט}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא|מ}} {{Node-count limit exceeded|יא מ}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא|מא}} {{Node-count limit exceeded|יא מא}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא|מב}} {{Node-count limit exceeded|יא מב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יא|מג}} {{Node-count limit exceeded|יא מג}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|מלכים א|יב}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יב|א}} {{Node-count limit exceeded|יב א}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יב|ב}} {{Node-count limit exceeded|יב ב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יב|ג}} {{Node-count limit exceeded|יב ג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יב|ד}} {{Node-count limit exceeded|יב ד}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יב|ה}} {{Node-count limit exceeded|יב ה}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יב|ו}} {{Node-count limit exceeded|יב ו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יב|ז}} {{Node-count limit exceeded|יב ז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יב|ח}} {{Node-count limit exceeded|יב ח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יב|ט}} {{Node-count limit exceeded|יב ט}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יב|י}} {{Node-count limit exceeded|יב י}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יב|יא}} {{Node-count limit exceeded|יב יא}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יב|יב}} {{Node-count limit exceeded|יב יב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יב|יג}} {{Node-count limit exceeded|יב יג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יב|יד}} {{Node-count limit exceeded|יב יד}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יב|טו}} {{Node-count limit exceeded|יב טו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יב|טז}} {{Node-count limit exceeded|יב טז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יב|יז}} {{Node-count limit exceeded|יב יז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יב|יח}} {{Node-count limit exceeded|יב יח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יב|יט}} {{Node-count limit exceeded|יב יט}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יב|כ}} {{Node-count limit exceeded|יב כ}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יב|כא}} {{Node-count limit exceeded|יב כא}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יב|כב}} {{Node-count limit exceeded|יב כב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יב|כג}} {{Node-count limit exceeded|יב כג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יב|כד}} {{Node-count limit exceeded|יב כד}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יב|כה}} {{Node-count limit exceeded|יב כה}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יב|כו}} {{Node-count limit exceeded|יב כו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יב|כז}} {{Node-count limit exceeded|יב כז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יב|כח}} {{Node-count limit exceeded|יב כח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יב|כט}} {{Node-count limit exceeded|יב כט}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יב|ל}} {{Node-count limit exceeded|יב ל}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יב|לא}} {{Node-count limit exceeded|יב לא}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יב|לב}} {{Node-count limit exceeded|יב לב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יב|לג}} {{Node-count limit exceeded|יב לג}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|מלכים א|יג}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יג|א}} {{Node-count limit exceeded|יג א}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יג|ב}} {{Node-count limit exceeded|יג ב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יג|ג}} {{Node-count limit exceeded|יג ג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יג|ד}} {{Node-count limit exceeded|יג ד}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יג|ה}} {{Node-count limit exceeded|יג ה}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יג|ו}} {{Node-count limit exceeded|יג ו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יג|ז}} {{Node-count limit exceeded|יג ז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יג|ח}} {{Node-count limit exceeded|יג ח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יג|ט}} {{Node-count limit exceeded|יג ט}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יג|י}} {{Node-count limit exceeded|יג י}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יג|יא}} {{Node-count limit exceeded|יג יא}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יג|יב}} {{Node-count limit exceeded|יג יב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יג|יג}} {{Node-count limit exceeded|יג יג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יג|יד}} {{Node-count limit exceeded|יג יד}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יג|טו}} {{Node-count limit exceeded|יג טו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יג|טז}} {{Node-count limit exceeded|יג טז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יג|יז}} {{Node-count limit exceeded|יג יז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יג|יח}} {{Node-count limit exceeded|יג יח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יג|יט}} {{Node-count limit exceeded|יג יט}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יג|כ}} {{Node-count limit exceeded|יג כ}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יג|כא}} {{Node-count limit exceeded|יג כא}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יג|כב}} {{Node-count limit exceeded|יג כב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יג|כג}} {{Node-count limit exceeded|יג כג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יג|כד}} {{Node-count limit exceeded|יג כד}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יג|כה}} {{Node-count limit exceeded|יג כה}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יג|כו}} {{Node-count limit exceeded|יג כו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יג|כז}} {{Node-count limit exceeded|יג כז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יג|כח}} {{Node-count limit exceeded|יג כח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יג|כט}} {{Node-count limit exceeded|יג כט}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יג|ל}} {{Node-count limit exceeded|יג ל}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יג|לא}} {{Node-count limit exceeded|יג לא}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יג|לב}} {{Node-count limit exceeded|יג לב}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יג|לג}} {{Node-count limit exceeded|יג לג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יג|לד}} {{Node-count limit exceeded|יג לד}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|מלכים א|יד}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יד|א}} {{Node-count limit exceeded|יד א}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יד|ב}} {{Node-count limit exceeded|יד ב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יד|ג}} {{Node-count limit exceeded|יד ג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יד|ד}} {{Node-count limit exceeded|יד ד}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יד|ה}} {{Node-count limit exceeded|יד ה}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יד|ו}} {{Node-count limit exceeded|יד ו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יד|ז}} {{Node-count limit exceeded|יד ז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יד|ח}} {{Node-count limit exceeded|יד ח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יד|ט}} {{Node-count limit exceeded|יד ט}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יד|י}} {{Node-count limit exceeded|יד י}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יד|יא}} {{Node-count limit exceeded|יד יא}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יד|יב}} {{Node-count limit exceeded|יד יב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יד|יג}} {{Node-count limit exceeded|יד יג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יד|יד}} {{Node-count limit exceeded|יד יד}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יד|טו}} {{Node-count limit exceeded|יד טו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יד|טז}} {{Node-count limit exceeded|יד טז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יד|יז}} {{Node-count limit exceeded|יד יז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יד|יח}} {{Node-count limit exceeded|יד יח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יד|יט}} {{Node-count limit exceeded|יד יט}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יד|כ}} {{Node-count limit exceeded|יד כ}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יד|כא}} {{Node-count limit exceeded|יד כא}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יד|כב}} {{Node-count limit exceeded|יד כב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יד|כג}} {{Node-count limit exceeded|יד כג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יד|כד}} {{Node-count limit exceeded|יד כד}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יד|כה}} {{Node-count limit exceeded|יד כה}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יד|כו}} {{Node-count limit exceeded|יד כו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יד|כז}} {{Node-count limit exceeded|יד כז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יד|כח}} {{Node-count limit exceeded|יד כח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יד|כט}} {{Node-count limit exceeded|יד כט}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יד|ל}} {{Node-count limit exceeded|יד ל}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יד|לא}} {{Node-count limit exceeded|יד לא}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|מלכים א|טו}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טו|א}} {{Node-count limit exceeded|טו א}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טו|ב}} {{Node-count limit exceeded|טו ב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טו|ג}} {{Node-count limit exceeded|טו ג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טו|ד}} {{Node-count limit exceeded|טו ד}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טו|ה}} {{Node-count limit exceeded|טו ה}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טו|ו}} {{Node-count limit exceeded|טו ו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טו|ז}} {{Node-count limit exceeded|טו ז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טו|ח}} {{Node-count limit exceeded|טו ח}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טו|ט}} {{Node-count limit exceeded|טו ט}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טו|י}} {{Node-count limit exceeded|טו י}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טו|יא}} {{Node-count limit exceeded|טו יא}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טו|יב}} {{Node-count limit exceeded|טו יב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טו|יג}} {{Node-count limit exceeded|טו יג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טו|יד}} {{Node-count limit exceeded|טו יד}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טו|טו}} {{Node-count limit exceeded|טו טו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טו|טז}} {{Node-count limit exceeded|טו טז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טו|יז}} {{Node-count limit exceeded|טו יז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טו|יח}} {{Node-count limit exceeded|טו יח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טו|יט}} {{Node-count limit exceeded|טו יט}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טו|כ}} {{Node-count limit exceeded|טו כ}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טו|כא}} {{Node-count limit exceeded|טו כא}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טו|כב}} {{Node-count limit exceeded|טו כב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טו|כג}} {{Node-count limit exceeded|טו כג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טו|כד}} {{Node-count limit exceeded|טו כד}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טו|כה}} {{Node-count limit exceeded|טו כה}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טו|כו}} {{Node-count limit exceeded|טו כו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טו|כז}} {{Node-count limit exceeded|טו כז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טו|כח}} {{Node-count limit exceeded|טו כח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טו|כט}} {{Node-count limit exceeded|טו כט}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טו|ל}} {{Node-count limit exceeded|טו ל}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טו|לא}} {{Node-count limit exceeded|טו לא}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טו|לב}} {{Node-count limit exceeded|טו לב}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טו|לג}} {{Node-count limit exceeded|טו לג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טו|לד}} {{Node-count limit exceeded|טו לד}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|מלכים א|טז}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טז|א}} {{Node-count limit exceeded|טז א}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טז|ב}} {{Node-count limit exceeded|טז ב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טז|ג}} {{Node-count limit exceeded|טז ג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טז|ד}} {{Node-count limit exceeded|טז ד}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טז|ה}} {{Node-count limit exceeded|טז ה}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טז|ו}} {{Node-count limit exceeded|טז ו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טז|ז}} {{Node-count limit exceeded|טז ז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טז|ח}} {{Node-count limit exceeded|טז ח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טז|ט}} {{Node-count limit exceeded|טז ט}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טז|י}} {{Node-count limit exceeded|טז י}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טז|יא}} {{Node-count limit exceeded|טז יא}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טז|יב}} {{Node-count limit exceeded|טז יב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טז|יג}} {{Node-count limit exceeded|טז יג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טז|יד}} {{Node-count limit exceeded|טז יד}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טז|טו}} {{Node-count limit exceeded|טז טו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טז|טז}} {{Node-count limit exceeded|טז טז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טז|יז}} {{Node-count limit exceeded|טז יז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טז|יח}} {{Node-count limit exceeded|טז יח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טז|יט}} {{Node-count limit exceeded|טז יט}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טז|כ}} {{Node-count limit exceeded|טז כ}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טז|כא}} {{Node-count limit exceeded|טז כא}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טז|כב}} {{Node-count limit exceeded|טז כב}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טז|כג}} {{Node-count limit exceeded|טז כג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טז|כד}} {{Node-count limit exceeded|טז כד}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טז|כה}} {{Node-count limit exceeded|טז כה}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טז|כו}} {{Node-count limit exceeded|טז כו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טז|כז}} {{Node-count limit exceeded|טז כז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טז|כח}} {{Node-count limit exceeded|טז כח}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טז|כט}} {{Node-count limit exceeded|טז כט}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טז|ל}} {{Node-count limit exceeded|טז ל}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טז|לא}} {{Node-count limit exceeded|טז לא}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טז|לב}} {{Node-count limit exceeded|טז לב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טז|לג}} {{Node-count limit exceeded|טז לג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|טז|לד}} {{Node-count limit exceeded|טז לד}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|מלכים א|יז}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יז|א}} {{Node-count limit exceeded|יז א}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יז|ב}} {{Node-count limit exceeded|יז ב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יז|ג}} {{Node-count limit exceeded|יז ג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יז|ד}} {{Node-count limit exceeded|יז ד}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יז|ה}} {{Node-count limit exceeded|יז ה}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יז|ו}} {{Node-count limit exceeded|יז ו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יז|ז}} {{Node-count limit exceeded|יז ז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יז|ח}} {{Node-count limit exceeded|יז ח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יז|ט}} {{Node-count limit exceeded|יז ט}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יז|י}} {{Node-count limit exceeded|יז י}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יז|יא}} {{Node-count limit exceeded|יז יא}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יז|יב}} {{Node-count limit exceeded|יז יב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יז|יג}} {{Node-count limit exceeded|יז יג}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יז|יד}} {{Node-count limit exceeded|יז יד}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יז|טו}} {{Node-count limit exceeded|יז טו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יז|טז}} {{Node-count limit exceeded|יז טז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יז|יז}} {{Node-count limit exceeded|יז יז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יז|יח}} {{Node-count limit exceeded|יז יח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יז|יט}} {{Node-count limit exceeded|יז יט}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יז|כ}} {{Node-count limit exceeded|יז כ}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יז|כא}} {{Node-count limit exceeded|יז כא}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יז|כב}} {{Node-count limit exceeded|יז כב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יז|כג}} {{Node-count limit exceeded|יז כג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יז|כד}} {{Node-count limit exceeded|יז כד}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|א}} {{Node-count limit exceeded|יח א}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|ב}} {{Node-count limit exceeded|יח ב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|ג}} {{Node-count limit exceeded|יח ג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|ד}} {{Node-count limit exceeded|יח ד}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|ה}} {{Node-count limit exceeded|יח ה}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|ו}} {{Node-count limit exceeded|יח ו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|ז}} {{Node-count limit exceeded|יח ז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|ח}} {{Node-count limit exceeded|יח ח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|ט}} {{Node-count limit exceeded|יח ט}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|י}} {{Node-count limit exceeded|יח י}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|יא}} {{Node-count limit exceeded|יח יא}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|יב}} {{Node-count limit exceeded|יח יב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|יג}} {{Node-count limit exceeded|יח יג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|יד}} {{Node-count limit exceeded|יח יד}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|טו}} {{Node-count limit exceeded|יח טו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|טז}} {{Node-count limit exceeded|יח טז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|יז}} {{Node-count limit exceeded|יח יז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|יח}} {{Node-count limit exceeded|יח יח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|יט}} {{Node-count limit exceeded|יח יט}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|כ}} {{Node-count limit exceeded|יח כ}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|כא}} {{Node-count limit exceeded|יח כא}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|כב}} {{Node-count limit exceeded|יח כב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|כג}} {{Node-count limit exceeded|יח כג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|כד}} {{Node-count limit exceeded|יח כד}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|כה}} {{Node-count limit exceeded|יח כה}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|כו}} {{Node-count limit exceeded|יח כו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|כז}} {{Node-count limit exceeded|יח כז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|כח}} {{Node-count limit exceeded|יח כח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|כט}} {{Node-count limit exceeded|יח כט}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|ל}} {{Node-count limit exceeded|יח ל}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|לא}} {{Node-count limit exceeded|יח לא}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|לב}} {{Node-count limit exceeded|יח לב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|לג}} {{Node-count limit exceeded|יח לג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|לד}} {{Node-count limit exceeded|יח לד}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|לה}} {{Node-count limit exceeded|יח לה}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|לו}} {{Node-count limit exceeded|יח לו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|לז}} {{Node-count limit exceeded|יח לז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|לח}} {{Node-count limit exceeded|יח לח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|לט}} {{Node-count limit exceeded|יח לט}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|מ}} {{Node-count limit exceeded|יח מ}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|מא}} {{Node-count limit exceeded|יח מא}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|מב}} {{Node-count limit exceeded|יח מב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|מג}} {{Node-count limit exceeded|יח מג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|מד}} {{Node-count limit exceeded|יח מד}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|מה}} {{Node-count limit exceeded|יח מה}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יח|מו}} {{Node-count limit exceeded|יח מו}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|מלכים א|יט}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יט|א}} {{Node-count limit exceeded|יט א}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יט|ב}} {{Node-count limit exceeded|יט ב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יט|ג}} {{Node-count limit exceeded|יט ג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יט|ד}} {{Node-count limit exceeded|יט ד}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יט|ה}} {{Node-count limit exceeded|יט ה}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יט|ו}} {{Node-count limit exceeded|יט ו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יט|ז}} {{Node-count limit exceeded|יט ז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יט|ח}} {{Node-count limit exceeded|יט ח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יט|ט}} {{Node-count limit exceeded|יט ט}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יט|י}} {{Node-count limit exceeded|יט י}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יט|יא}} {{Node-count limit exceeded|יט יא}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יט|יב}} {{Node-count limit exceeded|יט יב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יט|יג}} {{Node-count limit exceeded|יט יג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יט|יד}} {{Node-count limit exceeded|יט יד}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יט|טו}} {{Node-count limit exceeded|יט טו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יט|טז}} {{Node-count limit exceeded|יט טז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יט|יז}} {{Node-count limit exceeded|יט יז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יט|יח}} {{Node-count limit exceeded|יט יח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יט|יט}} {{Node-count limit exceeded|יט יט}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יט|כ}} {{Node-count limit exceeded|יט כ}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|יט|כא}} {{Node-count limit exceeded|יט כא}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ|א}} {{Node-count limit exceeded|כ א}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ|ב}} {{Node-count limit exceeded|כ ב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ|ג}} {{Node-count limit exceeded|כ ג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ|ד}} {{Node-count limit exceeded|כ ד}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ|ה}} {{Node-count limit exceeded|כ ה}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ|ו}} {{Node-count limit exceeded|כ ו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ|ז}} {{Node-count limit exceeded|כ ז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ|ח}} {{Node-count limit exceeded|כ ח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ|ט}} {{Node-count limit exceeded|כ ט}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ|י}} {{Node-count limit exceeded|כ י}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ|יא}} {{Node-count limit exceeded|כ יא}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ|יב}} {{Node-count limit exceeded|כ יב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ|יג}} {{Node-count limit exceeded|כ יג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ|יד}} {{Node-count limit exceeded|כ יד}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ|טו}} {{Node-count limit exceeded|כ טו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ|טז}} {{Node-count limit exceeded|כ טז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ|יז}} {{Node-count limit exceeded|כ יז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ|יח}} {{Node-count limit exceeded|כ יח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ|יט}} {{Node-count limit exceeded|כ יט}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ|כ}} {{Node-count limit exceeded|כ כ}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ|כא}} {{Node-count limit exceeded|כ כא}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ|כב}} {{Node-count limit exceeded|כ כב}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ|כג}} {{Node-count limit exceeded|כ כג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ|כד}} {{Node-count limit exceeded|כ כד}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ|כה}} {{Node-count limit exceeded|כ כה}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ|כו}} {{Node-count limit exceeded|כ כו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ|כז}} {{Node-count limit exceeded|כ כז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ|כח}} {{Node-count limit exceeded|כ כח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ|כט}} {{Node-count limit exceeded|כ כט}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ|ל}} {{Node-count limit exceeded|כ ל}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ|לא}} {{Node-count limit exceeded|כ לא}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ|לב}} {{Node-count limit exceeded|כ לב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ|לג}} {{Node-count limit exceeded|כ לג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ|לד}} {{Node-count limit exceeded|כ לד}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ|לה}} {{Node-count limit exceeded|כ לה}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ|לו}} {{Node-count limit exceeded|כ לו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ|לז}} {{Node-count limit exceeded|כ לז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ|לח}} {{Node-count limit exceeded|כ לח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ|לט}} {{Node-count limit exceeded|כ לט}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ|מ}} {{Node-count limit exceeded|כ מ}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ|מא}} {{Node-count limit exceeded|כ מא}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ|מב}} {{Node-count limit exceeded|כ מב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כ|מג}} {{Node-count limit exceeded|כ מג}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|מלכים א|כא}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כא|א}} {{Node-count limit exceeded|כא א}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כא|ב}} {{Node-count limit exceeded|כא ב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כא|ג}} {{Node-count limit exceeded|כא ג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כא|ד}} {{Node-count limit exceeded|כא ד}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כא|ה}} {{Node-count limit exceeded|כא ה}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כא|ו}} {{Node-count limit exceeded|כא ו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כא|ז}} {{Node-count limit exceeded|כא ז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כא|ח}} {{Node-count limit exceeded|כא ח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כא|ט}} {{Node-count limit exceeded|כא ט}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כא|י}} {{Node-count limit exceeded|כא י}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כא|יא}} {{Node-count limit exceeded|כא יא}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כא|יב}} {{Node-count limit exceeded|כא יב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כא|יג}} {{Node-count limit exceeded|כא יג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כא|יד}} {{Node-count limit exceeded|כא יד}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כא|טו}} {{Node-count limit exceeded|כא טו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כא|טז}} {{Node-count limit exceeded|כא טז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כא|יז}} {{Node-count limit exceeded|כא יז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כא|יח}} {{Node-count limit exceeded|כא יח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כא|יט}} {{Node-count limit exceeded|כא יט}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כא|כ}} {{Node-count limit exceeded|כא כ}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כא|כא}} {{Node-count limit exceeded|כא כא}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כא|כב}} {{Node-count limit exceeded|כא כב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כא|כג}} {{Node-count limit exceeded|כא כג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כא|כד}} {{Node-count limit exceeded|כא כד}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כא|כה}} {{Node-count limit exceeded|כא כה}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כא|כו}} {{Node-count limit exceeded|כא כו}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כא|כז}} {{Node-count limit exceeded|כא כז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כא|כח}} {{Node-count limit exceeded|כא כח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כא|כט}} {{Node-count limit exceeded|כא כט}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|א}} {{Node-count limit exceeded|כב א}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|ב}} {{Node-count limit exceeded|כב ב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|ג}} {{Node-count limit exceeded|כב ג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|ד}} {{Node-count limit exceeded|כב ד}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|ה}} {{Node-count limit exceeded|כב ה}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|ו}} {{Node-count limit exceeded|כב ו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|ז}} {{Node-count limit exceeded|כב ז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|ח}} {{Node-count limit exceeded|כב ח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|ט}} {{Node-count limit exceeded|כב ט}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|י}} {{Node-count limit exceeded|כב י}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|יא}} {{Node-count limit exceeded|כב יא}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|יב}} {{Node-count limit exceeded|כב יב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|יג}} {{Node-count limit exceeded|כב יג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|יד}} {{Node-count limit exceeded|כב יד}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|טו}} {{Node-count limit exceeded|כב טו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|טז}} {{Node-count limit exceeded|כב טז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|יז}} {{Node-count limit exceeded|כב יז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|יח}} {{Node-count limit exceeded|כב יח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|יט}} {{Node-count limit exceeded|כב יט}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|כ}} {{Node-count limit exceeded|כב כ}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|כא}} {{Node-count limit exceeded|כב כא}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|כב}} {{Node-count limit exceeded|כב כב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|כג}} {{Node-count limit exceeded|כב כג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|כד}} {{Node-count limit exceeded|כב כד}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|כה}} {{Node-count limit exceeded|כב כה}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|כו}} {{Node-count limit exceeded|כב כו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|כז}} {{Node-count limit exceeded|כב כז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|כח}} {{Node-count limit exceeded|כב כח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|כט}} {{Node-count limit exceeded|כב כט}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|ל}} {{Node-count limit exceeded|כב ל}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|לא}} {{Node-count limit exceeded|כב לא}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|לב}} {{Node-count limit exceeded|כב לב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|לג}} {{Node-count limit exceeded|כב לג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|לד}} {{Node-count limit exceeded|כב לד}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|לה}} {{Node-count limit exceeded|כב לה}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|לו}} {{Node-count limit exceeded|כב לו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|לז}} {{Node-count limit exceeded|כב לז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|לח}} {{Node-count limit exceeded|כב לח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|לט}} {{Node-count limit exceeded|כב לט}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|מ}} {{Node-count limit exceeded|כב מ}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|מא}} {{Node-count limit exceeded|כב מא}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|מב}} {{Node-count limit exceeded|כב מב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|מג}} {{Node-count limit exceeded|כב מג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|מד}} {{Node-count limit exceeded|כב מד}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|מה}} {{Node-count limit exceeded|כב מה}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|מו}} {{Node-count limit exceeded|כב מו}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|מז}} {{Node-count limit exceeded|כב מז}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|מח}} {{Node-count limit exceeded|כב מח}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|מט}} {{Node-count limit exceeded|כב מט}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|נ}} {{Node-count limit exceeded|כב נ}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|נא}} {{Node-count limit exceeded|כב נא}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|נב}} {{Node-count limit exceeded|כב נב}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|נג}} {{Node-count limit exceeded|כב נג}} {{Node-count limit exceeded|מלכים א|כב|נד}} {{Node-count limit exceeded|כב נד}} Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|מלכים א}}