מלבי"ם על שמואל א כב טו


(טו) "היום החלתי לשאול". ר"ל וכי מה ששאלתי לו "היום" הוא הפעם הראשון, ועז"א החלותי, או הכי שאלתי "היום" שנודע כי הוא מורד, וא"כ מדוע תחשדני: "אל ישם המלך"

"בעבדו דבר בכל בית אבי". ר"ל אתה מיחס אלי דבר אשמה, ועל ידי אתה מיחסו אל כל בית אבי, מה שאינו כלל, "כי לא ידע" וכו':