מלבי"ם על שמואל א כב א


(א) "וישמעו אחיו". שיראו פן ינקום שאול מהם: