מלבי"ם על עזרא ט ט


(ט) "כי", מפרש כי "אנו" עדיין "עבדים" למלכי פרס "ובעבדותנו לא עזבנו" וכו' כי הגאולה הזו אינה גאולה גמורה רק ברשות מלכי פרס והיה בדרך חנינה מה', א] "לתת לנו מחי'", ב] "לרומם את בית אלהינו" מה שנתן פקודה לבנות המקדש, ג] "להעמיד" ר"ל להעמיד הבנין שלא יחרב ע"י צרי יהודה ובנימין שכתבו שטנה על הבנין," ולתת לנו גדר", שנוכל להיות מופרדים מן העכו"ם כדבר המוגדר בגדר בפ"ע, כי הי' להם פחה וראשים בפ"ע ושופטים מיוחדים עד שהיו שם לעם מיוחד: