מכילתא על שמות יב מט


ק. תורה אחת יהיה לאזרח למה נאמר? והלא כבר נאמר והיה כאזרח הארץ, ומה תלמוד לומר תורה אחת יהיה לאזרח. לפי שהוא אומר וכי יגור אתך גר, אין לי אלא פסח שהשוה בו הגר לאזרח, שאר כל מצות שבתורה מנין- תלמוד לומר תורה אחת יהיה לאזרח, בא הכתוב והשוה את הגר לאזרח בכל מצות שבתורה .


ראו גם: התורה והמצוה על שמות יב מט - פירוש מלבי"ם על המכילתא.קיצור דרך: mdrjhlka-jm-12-49