ירושלמי מועד קטן

מסכת מועד קטן

לפי הלכות

מסכת מועד קטן ב: משנה  תוספתא  בבלי
במהדורה המבוארת או המעומדת של הירושלמי