ירושלמי מועד קטן ג ג

<< | ירושלמי · מסכת מועד קטן · פרק ג · הלכה ג | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ג משנהעריכה

ואלו כותבין במועד קידושי נשים גיטין ושוברין דייתיקי ומתנה ופרוזבולין איגרות שום ואיגרות מזון שטרי חליצה ומיאונין ושטרי בירורין וגזירות ב"ד ואיגרות של רשות

הלכה ג גמראעריכה

ואינו מיצר א"ר זעירא מכיון שנתן עתו לגרש אינו מיצר ושוברים אימולוגים איגרות שום שום היתומים איגרות מזון מזונות אלמנה שטרי חליצה אלו הן שטרי חליצה תמן אמר דקרבת קודמינא ושרת סיניה מעילוי ריגליה דימינא ורקת קודמינא רוקא דמיתחזי על ארעא ואמירת (דברים כה) ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו ושטרי מיאונין אלו הן שטרי מיאונין לא רעיינא ליה לא שוינא ליה לא צבינא לאיתנסבא ליה ושטרי בירורין ר"י אמר קומפרומיסין זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד וגזרת ב"ד אלו גיזרי דינין ואיגרות של רשות זו שאילת שלום