ירושלמי מועד קטן א ח

<< | ירושלמי · מסכת מועד קטן · פרק א · הלכה ח | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ח משנהעריכה

ההדיוט תופר כדרכו והאומן מכלב ומסרגין את המיטות רבי יוסי אומר אף ממתחין

הלכה ח גמראעריכה

דבית ר' ינאי אמרו כדרכו ממלא את המחט מכלב אחת אחת רבי יוחנן אמר כדרכו אחת אחת מכלב מפסיע מתניתא מסייעא לר' יוחנן הרוצענין מכלבין במועד אין תימר אחת אחת כך היא אומנותן אלא כינן קיימין במפסיע אי זהו הדיוט ואי זהו אומן א"ר יוסי בן חנינה כל שהוא מזווג את האומריות זה הוא הדיוט א"ר סימון בתופר כיסין היא מתניתא ממתחין רבי יסא אמר איתפלגון חזקיה ור' יוחנן חזקיה אמר סירוג שתי וערב מיתוח או שתי או ערב רבי יוחנן אמר סירוג או שתי או ערב מיתוח היתה רפה ממתחה א"ר חייה בר בא הכל מודין בסירוג שהוא שתי וערב מה פליגין במיתוח חזקיה אמר או שתי או ערב ר' יוחנן אמר אם היתה רפה ממתחה רבי יסא הורי לשמואל בר' חנינה סירוג שתי וערב ולא ידעין אי כהדא דחזקיה ואין כהדא דר' חייה בר בא דברי הכל אמר רבי בון בר חייה קומי רבי זעירה מתניתא אמרה כן סירוג שתי וערב דתנינן תמן החובל מאימתי הוא חיבור למטה משיסרג בה שלשה בתים אית לך מימר שתי ולא ערב או ערב ולא שתי מהו להעריב ולסרג רב הושעיה אית ליה קמח וטחן חיטין ר' זעירה אמר לר' יונה פוק זבון לן שיחורין לדוכנה אמר ליה אית לן פילחא דמועדא ואיקפד עלוי