ירושלמי מועד קטן א י

<< | ירושלמי · מסכת מועד קטן · פרק א · הלכה י | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה י משנהעריכה

ועושין מעקה לגג ולמרפסת מעשה הדיוט אבל לא מעשה אומן שפין את הסדקין ומעגילין אותן במעגילה ביד וברגל אבל לא במחלציים הציר והצינור והקורה והמנעול והמפתח שנשברו מתקנין אותן במועד ובלבד שלא יכוין מלאכתו במועד כבשין שהוא יכול לוכל מהן במועד כובשין

הלכה י גמראעריכה

לגג שלשה ולמרפסת עשרה שפין את הסדקין תני ר' חייה השף שף ברגל והמעגל מעגל ביד מתני' במעגילה קטנה ומה דתני ר' חייה במעגילה גדולה הציר והצינור והקורה והמנעול והמפתח שנשברו מתקנן במועד ובלבד שלא יכוין את מלאכתו במועד כהדא ר' מנא איתבר עוקא דסולמיה שאל לר' יונה אבוי ושרא ליה אפילו כן א"ל פוק חמי חד סב וסמוך עלוי נפק ואשכח ר' בון בר כהנא ושאל ליה ושרא ליה וכל כבשין שהוא יכול לוכל מהן במועד כובשן הא כבשין שאינו יכול לוכל מהן במועד לא א"ר בא הדא דאת אמר בשאינן אבודין אבל אם היה דבר אבד מותר תני לא יהא יוצא ומלקט עשבים ומוכרן בשוק שאין דרכו לוכל מהן במועד אמר רב הושעיה אם אומר את כן נמצאתה מתיר את האומנות במועד לא כן אמר ר' בא הדא דאת אמר בשאינן אבודין אבל אם היה דבר אבד מותר מתני' בשלקטן ברגל מה דאמר ר' בא בשלקטן מערב הרגל