ירושלמי כתובות

מסכת כתובות

לפי הלכות

מסכת כתובות ב: משנה  תוספתא  בבלי
במהדורה המבוארת או המעומדת של הירושלמי