פתיחת התפריט הראשי


<< | ירושלמי · מסכת כתובות · פרק יב · הלכה ד | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ד משנהעריכה

אמרה אי אפשי לזוז מבית אבא יכולים היורשין לומר לה אם את אצלינו יש לך מזונות ואם אין את אצלינו אין לך מזונות ואם היתה טוענת ואומרת מפני שהיא ילדה והן ילדים נותנין לה מזונות והיא בבית אביה

הלכה ד גמראעריכה

אם היתה טוענת מפני שהיא ילדה והן ילדים משום שם רע