פתיחת התפריט הראשי


<< | ירושלמי · מסכת כתובות · פרק ה · הלכה ט | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ט משנהעריכה

המשרה את אשתו על ידי שליש לא יפחות לה מקביים חטים או מארבעת קבין שעורין אמר רבי יוסי לא פסק שעורים אלא רבי ישמעאל שהיה סמוך לאדום

הלכה ט גמראעריכה

מהו סמוך לאדום לדרומה