התורה והמצוה על דברים כב כ

תבנית:ניווט קטעים זמני


פירוש מלבי"ם על ספרי על דברים כב כ:

צח.

ואם אמת היה הדבר הזה, לא נמצאו בתולים לנערה . כבר בארתי ( תצא פח ) ששטת הספרי כרבנן, שאף שלא בעל, ואף שהוציא שם רע שזנתה שלא כדרכה - נוהג דין מוציא שם רע. ולפ"ז מ"ש לא נמצאו בתולים לנערה , פי' כשרי בתולים, שאין עדים להזים עדי הבעל. דאין לומר שפי' כפשוטו, שלא נמצאו בתולים דוקא, דהיינו שזנתה כדרכה; דהא אמר ואם אמת היה הדבר הזה , דהיינו השם רע הנז'. והשם רע, הוא אף בדלא כדרכה, כמו שלמד ( תצא פח ) ממ"ש, והוציא עליה שם רע .קיצור דרך: mlbim-dm-22-20