התורה והמצוה על דברים כב כא

<< התורה והמצוה על דברים • פרק כב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • פירוש מלבי"ם על ספרי על דברים כב כא:

צט.

והוציאו את הנערה . חזר שנית שם " הנערה ", ר"ל הנערה הנזכר בפ' הקודמות. ושם מדבר גם מנערה שאין לה אב, כמו שלמד למעלה ( תצא צ ), ממ"ש והוציאו את בתולי הנערה . וקמ"ל פה, שאף נערה כזו תסקל, אף שאין לה אב.

ונוכל להגיה, ת"ל "והוציא את בתולי הנערה", שמזה ידעינן, שמדבר בנערה שאין לה אב.

ק.

וסקלוה כל אנשי עירה . היינו במעמד כל אנשי עירה. וכ"ה בספרי למעלה גבי בן סורר ומורה.

ומ"ש " באבנים ", כ"ה בספרי ראה סט , שופטים יד , תצא גבי בן סורר ומורה ( תצא לה ), והתבאר קדושים צח .

קא.

כי עשתה נבלה בישראל . ר"ל שהוא בזיון לכלל בתולות ישראל (כנ"ל תצא צה ).

ומ"ש " לזנות בית אביה , נאמר כאן " אביה " ", נמצא בספרא אמור כא, ובארתי שם ( אמור כ , אמור כא ) ועיי"ש.

קיצור דרך: mlbim-dm-22-21