התורה והמצוה על דברים כב כא


פירוש מלבי"ם על ספרי על דברים כב כא:

צט.

והוציאו את הנערה . חזר שנית שם " הנערה ", ר"ל הנערה הנזכר בפ' הקודמות. ושם מדבר גם מנערה שאין לה אב, כמו שלמד למעלה ( תצא צ ), ממ"ש והוציאו את בתולי הנערה . וקמ"ל פה, שאף נערה כזו תסקל, אף שאין לה אב.

ונוכל להגיה, ת"ל "והוציא את בתולי הנערה", שמזה ידעינן, שמדבר בנערה שאין לה אב.

ק.

וסקלוה כל אנשי עירה . היינו במעמד כל אנשי עירה. וכ"ה בספרי למעלה גבי בן סורר ומורה.

ומ"ש " באבנים ", כ"ה בספרי ראה סט , שופטים יד , תצא גבי בן סורר ומורה ( תצא לה ), והתבאר קדושים צח .

קא.

כי עשתה נבלה בישראל . ר"ל שהוא בזיון לכלל בתולות ישראל (כנ"ל תצא צה ).

ומ"ש " לזנות בית אביה , נאמר כאן " אביה " ", נמצא בספרא אמור כא, ובארתי שם ( אמור כ , אמור כא ) ועיי"ש.קיצור דרך: mlbim-dm-22-21