התורה והמצוה על דברים טז יא


פירוש מלבי"ם על ספרי על דברים טז יא:

קצא.

ושמחת לפני ה' א-להיך . התבאר למעלה ( ראה יד ).

ומ"ש "ריה"ג אומר” מובא בחגיגה ו ע"ב.

והנה בחג המצות לא נזכר בו שמחה, ועמ"ש בספר יראים קכז ובטורי אבן חגיגה ו ע"ב. ועיין ב ראה קצב .קיצור דרך: mlbim-dm-16-11