התורה והמצוה על דברים טז ו

<< התורה והמצוה על דברים • פרק טז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • פירוש מלבי"ם על ספרי על דברים טז ו:

קעט.

שם תזבח את הפסח בערב . ברייתא זו מובא בברכות ט, ופליגי בפלוגתת ראב"ע ורבנן. ר"א כראב"ע, שהפסח נאכל עד חצות וחפזון דמצרים. ור' יהושע כר"ע, שנאכל עד עלות השחר וחפזון דישראל (כנ"ל ראה קעד ).

ועמ"ש בפי' המכלתא בא לב , בא לז .

קיצור דרך: mlbim-dm-16-06