באר הגולה (רבקש) על אורח חיים לב


(א) מצות תפיליןמנחות לד ב.

(ב) של ראש יכתובשם.

(ג) יכתבם בדיו שחורשבת קג ב.

(ד) בין שיש בורמב"ם בפ"א מה"ת והגהות מיימוניות שם והרא"ש.

(ה) כתב אפילושם בגמ'.

(ו) אם זרק עפרות — בית יוסף לפירוש הנימוקי יוסף.

(ז) צריך שלאמנחות לד א.

(ח) צריך שיכתוב בימינושם לז א.

(ט) ואם כתב בשמאל — ספר התרומה סימן ר"ה והגהות מיימוני פרק ב' מהלכות תפילין בשם סמ"ק.

(י) אם אפשר למצוא — דעת הב"י.

(כ) אין צריך לשרטטמנחות לב ב.

(ל) כי אם שטה — תוספות והרא"ש וספר התרומה, מההיא דגיטין ומסכת סופרים.

(מ) ואם אינו יודע — הרא"ש בהלכות ספר תורה.

(נ) הלכה למשה מסינישבת עט ב; מנחות לב א.

(ס) מהו קלף ומהו דוכסוסטוס — לפירוש התוס' והמרדכי בשם רש"י והר"ן בשם הערוך והרא"ש בהלכות ספר תורה והרמב"ם בפרק א' מהלכות תפילין.

(ע) וקלפים שלנו — תוס' וכל הני רבוותא.

(פ) שמה שמגררים — ב"י.

(צ) צריך הקלף להיות מעובדמגילה יט א.

(ק) או בסיד — תוס' שם והרא"ש והר"ן.

(ר) וצריך שיהיה מעובד לשמוגיטין נד ב אפילו לדעת רש"י.

(ש) טוב להוציא בשפתיו — הרא"ש בהלכות ס"ת בשם ר' ברוך, וסמ"ג בסימן כ"ה.

(ת) אבל אם עיבדה לשם מזוזה — ב"י, וכדעת ר"א ור"ת דפסלי שלא לשמה.

(א) להרמב"ם פסול — בפרק א מהלכות תפילין.

(ב) ולהרא"ש כשר — בהלכות ס"ת בשם רבי ברוך.

(ג) כשמסמנין הנקבים — הגהת מיימוני מהלכות תפילין.

(ד) יתבאר בטור יורה דעה — הרב השמיטו שם, והטור ביורה דעה שם בשם תשובה לגאון מכשיר.

(ה) יהיה הקלף מעורשבת קח א.

(ו) יהיה הקלף שלם — שם; וחולין קכ א.

(ז) דהיינו שלא תהא האות — הר"י אכסנדריא בסימן ל"ו.

(ח) הסופרים הזריזים — שם.

(ט) אם לאחר שנכתבמנחות כט א לפירוש השני ברש"י, ולהרמב"ם בפרק ח מהלכות תפילין.

(י) בירושלמי משמעבפרק קמא דמגילה הלכה א.

(כ) כשר להרא"ש — בהלכות ספר תורה, וכפירוש הא' שברש"י במנחות.

(ל) ניקב רגל הימיני — שם בגמ' דמנחות.

(מ) נפסק אחת — מרדכי בהקומץ.

(נ) הא דמכשרינן — בית יוסף מדברי הרמב"ם סוף פרק א מהלכות תפילין.

(ס) רגל הכ"ף הפשוטה — תשובת ר' לוי ן' חביב.

(ע) אם נפלה — הרא"ה פרק ב' דגיטין וספר התרומה סימן ר"ה, סמ"ג והגהות מיימוני פרק א'.

(פ) מ"ם פתוחה — תשובת הרא"ש כלל ה', ספר התרומה ומיימון וסמ"ג.

(צ) ומה תקנתה — מבואר בתשובת הרשב"א המיוחסת להרמב"ן סימן רל"ו, וכן הורה מהר"י ן' חביב ומהר"ר לוי בנו.

(ק) ורי"ש שעשאה כמין דל"ת — בית יוסף ממשמעות תשובת הרשב"א.

(ר) גרר והפרידה כשר — הרא"ש בהלכות תפילין וספר התרומה והגהות מיימוני.

(ש) ואם נגעו רגלי הה"א — תשובת הרשב"א ותשובה להרמב"ם סימן רל"ו ותרומת הדשן סימן מ"ח.

(ת) בתחילת הכתיבה — הרא"ש בהלכות ספר תורה, סמ"ג סימן פ"ה, וספר התרומה, מההיא דגיטין נד ב.

(א) מלבד זה בכל פעם — שם.

(ב) צריך לדקדק — הרא"ש בספר תיקון תפילין וכתיבתן.

(ג) כל פרשה אחר שיכתבנה — הר"י אכסנדריא.

(ד) טוב לנסות — שם.

(ה) אם מצא שחסר — טור בשם מכילתין והרמב"ם פרק א' מהלכות תפילין והר"י אכסנדריא וספר אורחות חיים.

(ו) אבל אם היא באמצע — הר"י אכסנדריא.

(ז) מותר לכתוב על — הרמב"ם וספר אורחות חיים בשם ר' יונה.

(ח) ולא ימחוק בעודו לח — הר"י אכסנדריא.

(ט) כל אות — הגהות מיימוניות פרק א ופרק ב, ומהרי"ק בשורש ס"ט ותרומת הדשן סימן מ"ח והר"י אכסנדריא.

(י) אם אותיות של שם — מרדכי בשם ר"י, והרא"ש בתשובה.

(כ) אותיות ותיבות שנמחקו — תרומת הדשן.

(ל) יש ליזהר — תשובת הריב"ש לדעת הרמב"ם בפרק ב דגיטין.

(מ) אם אין הפרשיותמגילה יח ב; מנחות לב ב.

(נ) אינו רשאי — פרק קמא דמסכת סופרים.

(ס) אם אינו כותב — ספר התרומה קנ"ח והמרדכי בהלכות קטנות.

(ע) צריך להניח חלק — סמ"ק והרא"ש.

(פ) אין צריך להניח — הרא"ש בסדר תיקון תפילין.

(צ) יעשה השורות — הרא"ש שם וסמ"ג וסמ"ק וספר התרומה סימן ר"ה.

(ק) ויזהר שלא — סמ"ק והגהות מיימוניות פרק ב מההיא דמנחות.