אלשיך על איכה ד יג

<< אלשיך על איכה • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • 


אך אין זה כי אם " מחטאת נביאיה" וכו', שמלאו את ירושלם דם נקי וטמאוה, ונסתלקה הקדושה העליונה, ונמצא צר ואויב בא בשער אחד בלבדה, כי העליונה איננה שם. וביאור הכתוב "מחטאת נביאיה" בשום לב אל חסרון הוא"ו, שלא אמר ועונות כהניה, אך יאמר " מחטאת נביאיה" הם נביאי השקר המתעים בכזביהם, אומרים שלום שלום ואין שלום (ירמיה ו יד), מבטיחים אותם כי טובה תבא עליהם בעובדם עבודת אלילים. ונמשך מחטאת נביאיה "עונות כהניה", הם כהני במות פסיליהם, כי תחזקנה ידיהם בנבואות נביאיה, שאת הצדיקים המנגדים אותם שפכו דמם כמים וטמאו הארץ, וזהו "השופכים בקרבה דם צדיקים":