הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


נגד- = לפני העיניים עריכה

זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

  ערך מילוני בוויקימילון: נגד-

בלשון ימינו, המילה נגד- מציינת עימות, מאבק ומלחמה. אולם, בלשון המקרא, משמעות זו אינה קיימת (למשל, לא אומרים "להילחם נגד-" אלא "להילחם ב-"); המילה נגד- בלשון המקרא מציינת מיקום ומצב; כשאומרים "א נגד ב" מתכוונים "א נמצא בטווח-ראיה מ-ב".

בחלק מהפסוקים הדגש הוא על הקרבה הפיסית, למשל:

 • בראשית לג יב: " "ויאמר 'נסעה ונלכה ואלכה לנגדך'" " - קרוב אליך.
 • בראשית מז טו: " "ויתם הכסף מארץ מצרים ומארץ כנען; ויבאו כל מצרים אל יוסף לאמר 'הבה לנו לחם, ולמה נמות נגדך , כי אפס כסף?'" " = למה אתה רוצה לתת לנו למות מול העיניים שלך ולא להתערב, רק בגלל שנגמר לנו הכסף?
 • שמות יט ב: " "ויסעו מרפידים ויבאו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר" " = מול ההר, בטווח ראיה ממנו.
 • יהושע ג טז: " "ויעמדו המים הירדים מלמעלה קמו נד אחד הרחק מאד באדם העיר אשר מצד צרתן והירדים על ים הערבה ים המלח תמו נכרתו והעם עברו נגד יריחו" "
 • יהושע ה יג: " "ויהי בהיות יהושע ביריחו וישא עיניו וירא והנה איש עמד לנגדו וחרבו שלופה בידו וילך יהושע אליו ויאמר לו הלנו אתה אם לצרינו" "
 • נחמיה יג כא: " "ואעידה בהם ואמרה אליהם 'מדוע אתם לנים נגד החומה? אם תשנו, יד אשלח בכם!'..." " = מדוע אתם ישנים בליל-שבת בסמוך לחומה, כדי שתוכלו להיכנס ביום שבת לסחור בירושלים?!

בחלק מהפסוקים הדגש הוא על החשיפה והגילוי, למשל:

 • בראשית לא לב: " "עם אשר תמצא את אלהיך לא יחיה, נגד אחינו הכר לך מה עמדי וקח לך..." " - כלומר, לפני עיניהם של אחינו, הם יהיו עדים.
 • שמות לד י: " "ויאמר 'הנה אנכי כרת ברית," "נגד כל עמך אעשה נפלאת אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגוים, וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה ה', כי נורא הוא אשר אני עשה עמך" "
 • במדבר כה ד: " "ויאמר ה' אל משה 'קח את כל ראשי העם והוקע אותם לה'" "נגד השמש, וישב חרון אף ה' מישראל'" "
 • דברים לא יא: " "בבוא כל ישראל לראות את פני ה' אלהיך במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באזניהם" " - שיראו וגם ישמעו.
 • שמואל א טו ל: " "ויאמר 'חטאתי, עתה כבדני נא נגד זקני עמי ונגד ישראל, ושוב עמי והשתחויתי לידוד אלהיך'" " - שאול דאג בעיקר ל"רייטינג" - לתדמית שלו בעיני העם.
 • שמואל ב יב יב: " "כי אתה עשית בסתר, ואני אעשה את הדבר הזה נגד כל ישראל ונגד השמש" " - כמו שאמרו חז"ל "המחלל שמיים בסתר - נפרעים ממנו בגלוי".
 • עמוס ד ג: " "ופרצים תצאנה אשה נגדה והשלכתנה ההרמונה, נאם ה'" " - העונש הכי קשה לנשים הוא, שכל השכנות יראו אותן בבזיונן...

בחלק מהפסוקים הדגש הוא על הכיוון ("קירבה זויתית"):

 • דניאל ו יא: " "ודניאל כדי ידע די רשים כתבא על לביתה, וכוין פתיחן לה בעליתה נגד ירושלם , וזמנין תלתה ביומא הוא ברך על ברכוהי ומצלא ומודא קדם אלהה כל קבל די הוא עבד מן קדמת דנה" " = חלונות פתוחים בעלייתו לכיוון ירושלים; הוא צופה אל ירושלים (אילו לא היו הרים בדרך, הוא גם היה רואה אותה...)
 • יהושע ו ה: " "והיה במשך בקרן היובל, בשמעכם את קול השופר, יריעו כל העם תרועה גדולה; ונפלה חומת העיר תחתיה, ועלו העם איש נגדו" " = כל אחד בכיוון שלו.
 • משלי ד כה: " "עיניך לנכח יביטו, ועפעפיך יישרו נגדך" " = קדימה (ראו שמירת העיניים

ובחלק מהפסוקים הדגש הוא על הקירבה הרוחנית:

 • ישעיהו מט טז: " "הן על כפים חקתיך, חומתיך נגדי תמיד" " = אני תמיד מסתכל על חומותייך, לא שכחתי אותך.
 • שמואל ב כב כג: " "כי כל משפטו לנגדי וחקתיו לא אסור ממנה... וישב ה' לי כצדקתי כברי לנגד עיניו" "
 • תהלים טז ח: " "שויתי ה' לנגדי תמיד, כי מימיני בל אמוט" "
 • משלי כא ל: " "אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה'" " ( פירוט ).

אמנם, ישנם פסוקים שבהם המילה נגד מציינת עמידה מול-, ומתוך ההקשר ברור שהכוונה לעמידה בעמדה של מאבק ומלחמה, שהרי אויבים הנלחמים זה בזה עומדים בדרך-כלל זה מול זה (ראו במילון בן יהודה עמ' 3497, ומקורות נוספים אצל דורון דן,  עזר כנגדו , מסד - מאסף לענייני ספרות והוראתה - 2) :

 • שמות י י: " "ויאמר אלהם 'יהי כן ה' עמכם כאשר אשלח אתכם ואת טפכם ראו כי רעה נגד פניכם'" " - יש רעה מול פניכם, והיא גם תילחם ותפגע בכם.
 • תהלים כג ה: " "תערך לפני שלחן נגד צררי, דשנת בשמן ראשי כוסי רויה" " - תערוך לי שולחן מול עיניהם של אויביי, שעומדים מולי להילחם בי אך לא יוכלו לפגוע בי.
 • איוב י יז: " "תחדש עדיך נגדי ותרב כעשך עמדי חליפות וצבא עמי" " - תביא עדים חדשים שיעמדו מולי ויעידו לרעתי.
 • קהלת ד יב: " "ואם יתקפו האחד השנים יעמדו נגדו , והחוט המשלש לא במהרה ינתק" " - שניים יעמדו כתף-אל-כתף מול האחד התוקף אותם, כדי להילחם בו.
 • דניאל י יג: " "ושר מלכות פרס עמד לנגדי עשרים ואחד יום, והנה מיכאל אחד השרים הראשנים בא לעזרני, ואני נותרתי שם אצל מלכי פרס" " - שר מלכות פרס עומד מולי להילחם בי, כדרכם של מתאבקים הנלחמים זה מול זה, עד שבא מיכאל ועומד לצידי כדי לעזור לי.
 • לכך, כנראה, התכוונו גם חז"ל שפירשו את בראשית ב יח: " "ויאמר ה' אלהים 'לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו '" " - " "זכה - עזר, לא זכה - כנגדו להילחם" ": אין הכוונה שהמילה "כנגדו" מציינת התנגדות, אלא שאם האדם לא יזכה - אשתו תעמוד כנגדו (מולו) להילחם בו ( פירוט ).
 • ויש מפרשים כך גם ב מלכים א כא י: " "והושיבו שנים אנשים בני בליעל נגדו ויעדהו לאמר ברכת אלהים ומלך והוציאהו וסקלהו וימת" " -  אך פסוק שנמצא בהמשך מלמד שלא זו הכוונה ( פסוק יג ): " "ויבאו שני האנשים בני בליעל וישבו נגדו ויעדהו אנשי הבליעל את נבות נגד העם לאמר ברך נבות אלהים ומלך ויצאהו מחוץ לעיר ויסקלהו באבנים וימת" " - האנשים לא העידו "נגד נבות" אלא העידו "את נבות", והעידו "נגד העם" כלומר - בגלוי, לפני עיניו של העם; הם ישבו "נגד נבות", כלומר - בגלוי, לפני עיניו של נבות (בלי בושה).
 • וראו גם ב משלי טו יא: " "שאול ואבדון נגד ה', אף כי לבות בני אדם" " ( פירוט ).

ראו גם: מנגד-  

פסוקים נוספים עריכה

קרבה פיסית:

 • יהושע ח יא: " "וכל העם המלחמה אשר אתו עלו ויגשו ויבאו נגד העיר ויחנו מצפון לעי והגי בינו ובין העי" "
 • שמואל ב כב יג: " "מנגה נגדו בערו גחלי אש" ", וכן תהלים יח יג
 • מלכים א כ כז: " "ובני ישראל התפקדו וכלכלו וילכו לקראתם ויחנו בני ישראל נגדם כשני חשפי עזים וארם מלאו את הארץ" "
 • ישעיהו מז יד: " "הנה היו כקש אש שרפתם לא יצילו את נפשם מיד להבה אין גחלת לחמם אור לשבת נגדו" "
 • ירמיהו לא לח: " "ויצא עוד קוה המדה נגדו על גבעת גרב ונסב געתה" "
 • יחזקאל מ יג: " "וימד את השער מגג התא לגגו רחב עשרים וחמש אמות פתח נגד פתח" ... "ושער לחצר הפנימי נגד השער לצפון ולקדים וימד משער אל שער מאה אמה" " , יחזקאל מא טז: " "הספים והחלונים האטמות והאתיקים סביב לשלשתם נגד הסף שחיף עץ סביב סביב והארץ עד החלנות והחלנות מכסות" ", יחזקאל מב א: " "ויוצאני אל החצר החיצונה הדרך דרך הצפון ויבאני אל הלשכה אשר נגד הגזרה ואשר נגד הבנין אל הצפון" ... "נגד העשרים אשר לחצר הפנימי ונגד רצפה אשר לחצר החיצונה אתיק אל פני אתיק בשלשים" "
 • נחמיה ג טז: " "אחריו החזיק נחמיה בן עזבוק שר חצי פלך בית צור עד נגד קברי דויד ועד הברכה העשויה ועד בית הגברים" ... "אחריו החזיק בנימן וחשוב נגד ביתם אחריו החזיק עזריה בן מעשיה בן ענניה אצל ביתו..." "והנתינים היו ישבים בעפל עד נגד שער המים למזרח והמגדל היוצא" ... "אחריו החזיק צדוק בן אמר נגד ביתו ואחריו החזיק שמעיה בן שכניה שמר שער המזרח" ... "אחרי החזיק חנניה בן שלמיה וחנון בן צלף הששי מדה שני אחריו החזיק משלם בן ברכיה נגד נשכתו" ... "אחרי החזיק מלכיה בן הצרפי עד בית הנתינים והרכלים נגד שער המפקד ועד עלית הפנה" "
 • נחמיה ז ג: " "ויאמר להם לא יפתחו שערי ירושלם עד חם השמש ועד הם עמדים יגיפו הדלתות ואחזו והעמיד משמרות ישבי ירושלם איש במשמרו ואיש נגד ביתו" "
 • דברי הימים א ה יא: " "ובני גד לנגדם ישבו בארץ הבשן עד סלכה" "
 • דברי הימים א ח לב, ט38 : " "ומקלות הוליד את שמאה ואף המה נגד אחיהם ישבו בירושלם עם אחיהם" "
 • דברי הימים ב ז ו: " "והכהנים על משמרותם עמדים והלוים בכלי שיר ידוד אשר עשה דויד המלך להדות לידוד כי לעולם חסדו בהלל דויד בידם והכהנים מחצצרים נגדם וכל ישראל עמדים" "
 • דברי הימים ב ח יד: " "ויעמד כמשפט דויד אביו את מחלקות הכהנים על עבדתם והלוים על משמרותם להלל ולשרת נגד הכהנים לדבר יום ביומו והשוערים במחלקותם לשער ושער כי כן מצות דויד איש האלהים" "

חשיפה וגילוי:

 • יהושע ח לג: " "וכל ישראל וזקניו ושטרים ושפטיו עמדים מזה ומזה לארון נגד הכהנים הלוים נשאי ארון ברית ידוד כגר כאזרח חציו אל מול הר גרזים והחציו אל מול הר עיבל כאשר צוה משה עבד ידוד לברך את העם ישראל בראשנה" ... "לא היה דבר מכל אשר צוה משה אשר לא קרא יהושע נגד כל קהל ישראל והנשים והטף והגר ההלך בקרבם" "
 • שמואל א יב ג: " "הנני ענו בי נגד ידוד ונגד משיחו את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי ואת מי עשקתי את מי רצותי ומיד מי לקחתי כפר ואעלים עיני בו ואשיב לכם" "
 • רות ד ד: " "ואני אמרתי אגלה אזנך לאמר קנה נגד הישבים ונגד זקני עמי אם תגאל גאל ואם לא יגאל הגידה לי ואדע כי אין זולתך לגאול ואנכי אחריך ויאמר אנכי אגאל" "
 • מלכים א ח כב: " "ויעמד שלמה לפני מזבח ה' נגד כל קהל ישראל ויפרש כפיו השמים" ", וכן דברי הימים ב ו יב-יג
 • ישעיהו א ז: " "ארצכם שממה עריכם שרפות אש אדמתכם לנגדכם זרים אכלים אתה ושממה כמהפכת זרים" "
 • ישעיהו מ יז: " "כל הגוים כאין נגדו מאפס ותהו נחשבו לו" "
 • ישעיהו נט יב: " "כי רבו פשעינו נגדך וחטאותינו ענתה בנו כי פשעינו אתנו ועונתינו ידענום" "
 • ישעיהו סא יא: " "כי כארץ תוציא צמחה וכגנה זרועיה תצמיח כן אדני ידוד יצמיח צדקה ותהלה נגד כל הגוים" "
 • הושע ז ב: " "ובל יאמרו ללבבם כל רעתם זכרתי עתה סבבום מעלליהם נגד פני היו" "
 • יואל א טז: " "הלוא נגד עינינו אכל נכרת מבית אלהינו שמחה וגיל" "
 • חבקוק א ג: " "למה תראני און ועמל תביט ושד וחמס לנגדי ויהי ריב ומדון ישא" "
 • תהלים לח י: " "אדני נגדך כל תאותי, ואנחתי ממך לא נסתרה" "
 • תהלים כב כו: " "מאתך תהלתי בקהל רב נדרי אשלם נגד יראיו" "
 • תהלים לא כ: " "מה רב טובך אשר צפנת ליראיך פעלת לחסים בך נגד בני אדם" "
 • תהלים לח יח: " "כי אני לצלע נכון ומכאובי נגד י תמיד" "
 • תהלים לט ו: " "הנה טפחות נתתה ימי וחלדי כאין נגד ך אך כל הבל כל אדם נצב סלה" "
 • תהלים מד טז: " "כל היום כלמתי נגד י ובשת פני כסתני" "
 • תהלים נא ה: " "כי פשעי אני אדע וחטאתי נגד י תמיד" "
 • תהלים נב יא: " "אודך לעולם כי עשית ואקוה שמך כי טוב נגד חסידיך" "
 • תהלים סט כ: " "אתה ידעת חרפתי ובשתי וכלמתי נגד ך כל צוררי" "
 • תהלים עח יב: " "נגד אבותם עשה פלא בארץ מצרים שדה צען" "
 • תהלים פח ב: " "ידוד אלהי ישועתי יום צעקתי בלילה נגד ך" "
 • תהלים פט לז: " "זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגד י" "
 • תהלים קט טו: " "יהיו נגד ידוד תמיד ויכרת מארץ זכרם" "
 • תהלים קטז יד: " "נדרי לידוד אשלם נגד ה נא לכל עמו" "
 • תהלים קטז יח: " "נדרי לידוד אשלם נגד ה נא לכל עמו" "
 • תהלים קיט מו: " "ואדברה בעדתיך נגד מלכים ולא אבוש" "
 • תהלים קיט קסח: " "שמרתי פקודיך ועדתיך כי כל דרכי נגד ך" "
 • תהלים קלח א: " "לדוד אודך בכל לבי, נגד אלהים אזמרך" "
 • נחמיה ח ג: " "ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים מן האור עד מחצית היום, נגד האנשים והנשים והמבינים; ואזני כל העם אל ספר התורה" "
 • איוב כו ו: " "ערום שאול נגדו, ואין כסות לאבדון" "
 • איכה ג לה: " "להטות משפט גבר נגד פני עליון" "

פסוקים שלא לגמרי הבנתי עריכה

 • במדבר כב לב: " "ויאמר אליו מלאך ידוד על מה הכית את אתנך זה שלוש רגלים הנה אנכי יצאתי לשטן כי ירט הדרך לנגדי" "
 • שמואל א טז ו: " "ויהי בבואם, וירא את אליאב; ויאמר 'אך נגד ה' משיחו!'" "
 • קהלת ו ח: " "כי מה יותר לחכם מן הכסיל? מה לעני יודע להלך נגד החיים?" "
 • תהלים ה ו: " "לא יתיצבו הוללים לנגד עיניך שנאת כל פעלי און" "
 • תהלים יח כג: " "כי כל משפטיו לנגדי וחקתיו לא אסיר מני" "
 • תהלים יח כה: " "וישב ה' לי כצדקי כבר ידי לנגד עיניו" "
 • תהלים כו ג: " "כי חסדך לנגד עיני והתהלכתי באמתך" "
 • תהלים לו ב: " "נאם פשע לרשע בקרב לבי אין פחד אלהים לנגד עיניו" "
 • תהלים לט ב: " "אמרתי אשמרה דרכי מחטוא בלשוני אשמרה לפי מחסום בעד רשע לנגדי" "
 • תהלים נ ח: " "לא על זבחיך אוכיחך ועולתיך לנגדי תמיד" "
 • תהלים נד ה: " "כי זרים קמו עלי ועריצים בקשו נפשי לא שמו אלהים לנגדם סלה" "
 • תהלים פו יד: " "אלהים זדים קמו עלי ועדת עריצים בקשו נפשי ולא שמוך לנגדם" "
 • תהלים צ ח: " "שת עונתינו לנגדך עלמנו למאור פניך" "
 • תהלים קא ג: " "לא אשית לנגד עיני דבר בליעל עשה סטים שנאתי לא ידבק בי" "
 • תהלים קא ז: " "לא ישב בקרב ביתי עשה רמיה דבר שקרים לא יכון לנגד עיני" "
 • איוב ד טז: " "יעמד ולא אכיר מראהו תמונה לנגד עיני דממה וקול אשמע" "
 • דניאל ח טו: " "ויהי בראתי אני דניאל את החזון ואבקשה בינה והנה עמד לנגדי כמראה גבר" "
 • דניאל י טז: " "והנה כדמות בני אדם נגע על שפתי ואפתח פי ואדברה ואמרה אל העמד לנגדי אדני במראה נהפכו צירי עלי ולא עצרתי כח" "
 • נחמיה ג כח: " "מעל שער הסוסים החזיקו הכהנים איש לנגד ביתו" "
 • נחמיה ג לז: " "ואל תכס על עונם וחטאתם מלפניך אל תמחה כי הכעיסו לנגד הבונים" "
 • נחמיה יא כב: " "ופקיד הלוים בירושלם עזי בן בני בן חשביה בן מתניה בן מיכא מבני אסף המשררים לנגד מלאכת בית האלהים" "
 • נחמיה יב ט: " "ובקבקיה וענו אחיהם לנגדם למשמרות" "
 • נחמיה יב כד: " "וראשי הלוים חשביה שרביה וישוע בן קדמיאל ואחיהם לנגדם להלל להודות במצות דויד איש האלהים משמר לעמת משמר" "

מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2005-09-23.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:נגד- - לפני העיניים

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/ngd