תרגום/פרשת וילך

פרק לאעריכה

ואזל משה ומליל ית פתגמיא האלין עם כל ישראל.

ב ואמר להון בר מאה ועשרין שנין אנא יומא דין לית אנא יכיל עוד למפק ולמיעל ויי אמר לי לא תעבר ית ירדנא הדין.

ג יי אלהך הוא עבר קדמך הוא ישיצי ית עממיא האלין מן קדמך ותירתנון יהושע הוא עבר קדמך כמא דמליל יי.

ד ויעביד יי להון כמא דעבד לסיחון ולעוג מלכי אמוראה ולארעהון דשיצי יתהון.

ה וימסרנון יי קדמיכון ותעבדון להון ככל תפקידתא דפקידית יתכון.

ו תקפו ועילמו לא תדחלון ולא תתברון ומן קדמיהון ארי יי אלהך מימריה מדבר קדמך לא ישבקנך ולא ירחקנך.

ז וקרא משה ליהושע ואמר ליה לעיני כל ישראל תקף ועילם ארי את תיעול עם עמא הדין לארעא דקיים יי לאבהתהון למתן להון ואת תחסננה להון.

ח ויי הוא מדבר קדמך מימריה יהיה בסעדך לא ישבקנך ולא ירחקנך לא תדחל ולא תתבר.

ט וכתב משה ית אוריתא הדא ויהבה לכהניא בני לוי דנטלין ית ארון קימא דיי ולכל סבי ישראל.

י ויפקיד משה יתהון למימר מסוף שבע שנין בזמן שתא דשמטתא בחגא דמטליא.

יא במיתי כל ישראל לאתחזאה קדם יי אלהך באתרא דיתרעי תקרי ית אוריתא הדא קדם כל ישראל ותשמענון.

יב כנוש ית עמא גובריא ונשיא וטפלא וגיורך דבקרוך בדיל דישמעון ובדיל דיילפון וידחלון קדם יי אלהכון ויטרון למעבד ית כל פתגמי אוריתא הדא.

יג ובניהון דלא ידעו ישמעון ויילפון למדחל קדם יי אלהכון כל יומיא דאתון קיימין על ארעא דאתון עברין ית ירדנא לתמן למירתה.

יד

טו

טז

יז

יח

יט

כ

כא

כב

כג

כד

כד

כה

כו

כז

כח

כט

ל