תלמוד ירושלמי מנוקד ומעוצב

תַּלְמוּד יְרוּשָׁלְמִי מְנֻקָּד וּמְעֻצָּב
פרקי הגמרא המנוקדים והמעוצבים מבוססים על קבצים שהכין הרב דן בארי
פרק לדוגמהמידע על מהדורה זו
סדר זרעים סדר מועד סדר נשים סדר נזיקין סדר קדשים סדר טהרות
ברכות שבת יבמות בבא קמא (זבחים) (כלים)
פאה ערובין כתובות בבא מציעא (מנחות) (אוהלות)
דמאי פסחים נדרים בבא בתרא (חולין) (נגעים)
כלאים שקלים נזיר סנהדרין (בכורות) (פרה)
שביעית יומא סוטה מכות (ערכין) (טהרות)
תרומות סוכה גיטין שבועות (תמורה) (מקואות)
מעשרות ביצה קידושין (עדיות) (כריתות) נידה
מעשר שני ראש השנה עבודה זרה (מעילה) (מכשירין)
חלה תעניות (אבות) (תמיד) (זבים)
ערלה מגילה הוריות (מדות) (טבול יום)
בכורים מועד קטן (קנים) (ידים)
חגיגה (עוקצים)

תַּלְמוּד יְרוּשָׁלְמִי מְנֻקָּד וּמְעֻצָּבתַּלְמוּד בַּבְלִי מְנֻקָּד וּמְעֻצָּב

משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מסכתות קטנות


מסכת ברכות

עריכה

מסכת פסחים

עריכה

מסכת שקלים

עריכה

מסכת סוכה

עריכה
  • פרק שלישי ("לולב הגזול")

מסכת תעניות

עריכה

מסכת מועד קטן

עריכה

מסכת קידושין

עריכה
  • פרק ראשון ("האשה נקנית")

מסכת בבא מציעא

עריכה
  • פרק שני ("אלו מציאות")
  • פרק שלישי ("המפקיד")
  • פֶּרֶק שִׁשִּׁי ("הַשּׂוֹכֵר אֶת הָאֻמָּנִין")