תלמוד בבלי מנוקד ומעוצב

תַּלְמוּד בַּבְלִי מְנֻקָּד וּמְעֻצָּב
פרקי הגמרא המנוקדים והמעוצבים מבוססים על קבצים שהכין הרב דן בארי
פרק לדוגמהמידע על מהדורה זו
סדר זרעים סדר מועד סדר נשים סדר נזיקין סדר קדשים סדר טהרות
ברכות שבת יבמות בבא קמא זבחים (כלים)
(פאה) ערובין כתובות בבא מציעא מנחות (אוהלות)
(דמאי) פסחים נדרים בבא בתרא חולין (נגעים)
(כלאים) (שקלים) נזיר סנהדרין בכורות (פרה)
(שביעית) יומא סוטה מכות ערכין (טהרות)
(תרומות) סוכה גיטין שבועות תמורה (מקואות)
(מעשרות) ביצה קידושין (עדיות) כריתות נידה
(מעשר שני) ראש השנה עבודה זרה מעילה (מכשירין)
(חלה) תענית (אבות) תמיד (זבים)
(ערלה) מגילה הוריות (מדות) (טבול יום)
(בכורים) מועד קטן (קנים) (ידים)
חגיגה (עוקצים)

תַּלְמוּד יְרוּשָׁלְמִי מְנֻקָּד וּמְעֻצָּב · תַּלְמוּד בַּבְלִי מְנֻקָּד וּמְעֻצָּב

משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מסכתות קטנות


מסכת ברכותעריכה

מסכת פסחיםעריכה

  • פרק עשירי ("ערבי פסחים")

מסכת סוכהעריכה

  • פרק שלישי ("לולב הגזול")

מסכת קידושיןעריכה

  • פרק ראשון ("האשה נקנית")

מסכת בבא מציעאעריכה