רשימת המסכתות בסדר קדשים

 • מסכת זבחים
משנה בבלי ירושלמי • תוספתא
 • מסכת מנחות
משנה בבלי ירושלמי • תוספתא
 • מסכת חולין
משנה בבלי ירושלמי • תוספתא
 • מסכת בכורות
משנה בבלי ירושלמי • תוספתא
 • מסכת ערכין
משנה בבלי ירושלמי • תוספתא
 • מסכת תמורה
משנה בבלי ירושלמי • תוספתא
 • מסכת כריתות
משנה בבלי ירושלמי • תוספתא
 • מסכת מעילה
משנה בבלי ירושלמי • תוספתא
 • מסכת תמיד
משנה בבלי ירושלמי • תוספתא
 • מסכת מדות
משנה בבלי • ירושלמי • תוספתא
 • מסכת קנים
משנה בבלי • ירושלמי • תוספתא

מבוא לסדר קדשים

מבנה סדר קדשים