תו"א על משלי כח ט

"מסיר אזנו משמוע תורה גם תפלתו תועבה" -

  • (שבת י א): "רבא חזייה לרב המנונא דקא מאריך בצלותיה. אמר 'מניחין חיי עולם ועוסקים בחיי שעה?!' והוא סבר: זמן תפלה לחוד וזמן תורה לחוד. ר' ירמיה הוה יתיב קמיה דר' זירא והוו עסקי בשמעתא, נגה לצלויי והוה קא מסרהב ר' ירמיה; קרי עליה ר' זירא: מסיר אזנו משמוע תורה גם תפלתו תועבה"