פתיחת התפריט הראשי

תו"א על משלי כח טו

"ארי נוהם ודוב שוקק מושל רשע על עם דל" -

  • (מגילה יא א): "ריש לקיש פתח לה פתחא להא פרשתא מהכא: ארי נוהם ודוב שוקק מושל רשע על עם דל:
    • ארי נוהם - זה נבוכדנצר הרשע, דכתיב ביה (ירמיהו ד) עלה אריה מסובכו.
    • דוב שוקק - זה אחשורוש, דכתיב ביה (דנייאל ז) וארו חיוה אחרי תניינה דמיה לדוב, ותני רב יוסף: אלו פרסיים, שאוכלין ושותין כדוב, ומסורבלין בשר כדוב, ומגדלין שער כדוב, ואין להם מנוחה כדוב.
    • מושל רשע - זה המן,
    • על עם דל - אלו ישראל, שהם דלים מן המצוות."