תו"א על משלי כח יד

"אשרי אדם מפחד תמיד" -

  • (ברכות ס א): "ההוא תלמידא דהוה קא אזיל בתריה דרבי ישמעאל ברבי יוסי בשוקא דציון, חזייה דקא מפחיד. אמר ליה חטאה את, דכתיב (ישעיהו לג) פחדו בציון חטאים! אמר ליה: והכתיב אשרי אדם מפחד תמיד?! אמר ליה: ההוא בדברי תורה כתיב.
  • יהודה בר נתן הוה שקיל ואזיל בתריה דרב המנונא, אתנח, אמר ליה: יסורים בעי ההוא גברא לאתויי אנפשיה, דכתיב (איוב ג) כי פחד פחדתי ויאתיני ואשר יגורתי יבא לי. והא כתיב אשרי אדם מפחד תמיד! - ההוא בדברי תורה כתיב."
  • (גיטין נה ב): "אמר רבי יוחנן: מאי דכתיב אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה [רש"י: דואג לראות הנולד שלא תארע תקלה בכך אם אעשה זאת]? אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים, אתרנגולא ותרנגולתא חרוב טור מלכא, אשקא דריספק חרוב ביתר..."