תו"א על משלי כח כד

"גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע, חבר הוא לאיש משחית" -

  • (ברכות לה:): "אמר רבי חנינא בר פפא: כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל להקב"ה וכנסת ישראל, שנאמר גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע - חבר הוא לאיש משחית.
  • ואין אביו אלא הקב"ה, שנאמר (דברים לב) הלא הוא אביך קנך.
  • ואין אמו אלא כנסת ישראל, שנאמר (משלי א) שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך.
  • מאי חבר הוא לאיש משחית? אמר רבי חנינא בר פפא: חבר הוא לירבעם בן נבט, שהשחית את ישראל לאביהם שבשמים."
  • (סנהדרין קב.): "אמר רב חיננא בר פפא: כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל להקב"ה וכנסת ישראל, שנאמר גוזל אביו ואמו ואומר אין פושע חבר הוא לאיש משחית.
  • ואין אביו אלא הקב"ה, שנאמר (דברים לב) הלא הוא אביך קנך.
  • ואין אמו אלא כנסת ישראל, שנאמר (משלי א) שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך.
  • מאי חבר הוא לאיש משחית? חבר הוא לירבעם בן נבט, שהשחית ישראל לאביהם שבשמים."