פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

אבלות יום ראשון אם הוא יום מיתה וקבורה הוי דאורייתא ושאר הימים מדרבנן.     במה דברים אמורים? בשבעה מתים המפורשים בתורה שכהן מטמא להם. אבל אותם שהוסיפו עליהם כדאיתא בסימן שע"ד -- אפי' ביום ראשון הם מדרבנן.

ויש אומרים שאף אבילות יום ראשון דמיתה וקבורה הוי דרבנן בכל המתים.