פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

אָבֵל שלא נהג אבלותו תוך שבעה בין בשוגג בין במזיד משלים אותו כל שלשים חוץ מהקריעה שאם לא קרע בשעת חימום אינו קורע אלא תוך שבעה חוץ מאביו ואמו שקורע אפילו לאחר שבעה:

סעיף בעריכה

במה דברים אמורים? בשלא נהג אבלות כלל כל שבעה. אבל אם זלזל במקצת הימים ולא נהג בהם אבלות כגון מי שאמרו לו שמת לו מת ביום הא' והיה בעיר אחרת ולא נהג אבלות וביום השני בא לעירו ונהג אבלות -- אין צריך להשלים ומונה שבעה מיום הראשון:

סעיף געריכה

קטן שמת אביו ואמו -- אפילו הגדיל תוך שבעה -- בטל ממנו כל דין אבלות ואינו חייב בו: