פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

עובד כוכבים העושה משתה לחופת בנו או בתו -- אסור לישראל לאכול שם, אפילו אוכל משלו ושמש שלו עומד עליו ומשמש. ומאימתי אסור? משיתחיל להכין צרכי הסעודה ולאחר ימי המשתה ל' יום. ואם אומר שמזמינו בשביל החופה -- אסור עד י"ב חדש ולאחר י"ב חדש מותר אלא אם כן הוא אדם חשוב:

סעיף בעריכה

אם העובד כוכבים שעושה חופה שולח לבית הישראל עופות חיים או דגים -- מותר.

(וה"ה דמותר אם שלח לו לביתו בשר שחוט כדינו) (ב"י בשם תשו' הרא"ש)
: