ש"ך על יורה דעה קנב

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

(א) אסור לישראל כו'. כתב הפרישה צריך עיון אם נאמר גם בהאי מותר משום איבה לשמוח עמו כדלעיל סוף סי' קמ"ח:

(ב) אא"כ הוא אדם חשוב. והרי"ף והרמב"ם השמיטו איסור דאדם חשוב וכתב הב"ח דס"ל דאפילו אדם חשוב שרי ודחק ליישב הש"ס לדעתם ולי נראה דלא הוצרכו לכותבו משום דמלתא דפשיטא היא דאדם חשוב ירחיק עצמו בכל מאי שיוכל וכן צ"ל לדעת הרמב"ם והט"ו בסימן קי"ג שלא כתבו הא דאיתא בש"ס דאדם חשוב אסור בבש"ע אף בדבר שנאכל כמות שהוא חי וכן צריך לומר דעת הרמב"ם והמחבר לעיל סי' קמ"ב ס"ך וכן לקמן ס"ס קצ"ה גבי היתר מזיגת הכוס באשתו נדה ע"י שנוי כתב ב"י דס"ל להרמב"ם שאינו אלא לאדם גדול ולכך לא כתבו עיין שם וכה"ג טובי: