פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

בהמה או חיה שנתרוצץ רוב עצם גולגולתה -- בין ברוב גובהה בין ברוב היקיפה -- טריפה, אע"פ שהקרום קיים.

סעיף בעריכה

נפחתה וחסר ממנה כסלע -- טריפה. ואם ניקבה נקבים שיש בהן חסרון, אם בין כולם כסלע שהוא שליש טפח -- טריפה.

הגה: אבל פחות מזה יש להכשיר אפילו בזמן הזה דלא חיישינן בבהמה לנקיבת קרום של מוח (כך משמע בטור ובא"ו הארוך כלל נ"ד)

ובעוף המים כגון אווזא (ובר אווזא) (רשב"א ותשובת הרא"ש כלל כ' סימן ט') אפילו לא ניקב העצם אלא כל שהוא -- טריפה.

עוף היבשה שנשכתה חולדה בשיניה בראשה' או שנגפה בעץ או באבן -- מניח אצבעו בצד הנקב ונועץ אצבעו שם או מכניס ידו לתוך פיה ודוחק שם' אם לא בצבץ המוח ולא יצא מהנקב בידוע שלא ניקב קרום של מוח וכשרה. ואם יצא -- טריפה.

הגה: ואנן אין בקיאין בבדיקת הטריפות ולכן יש להטריף אם ניקב עצם הגלגולת בכל שהוא בעוף, אפילו בעוף דיבשה (בשערים דמהרא"י שער ל"א ובא"ו הארוך כלל צ"ד):