שולחן ערוך יורה דעה ל א


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

בהמה או חיה שנתרוצץ רוב עצם גולגולתה -- בין ברוב גובהה בין ברוב היקיפה -- טריפה, אע"פ שהקרום קיים.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(א) שנתרוצץ. היינו שנחבסה פירש"י שהוכתה מכות רבות ולא נפחתה:


(ב) אע"פ שהקרום קיים. ר"ל אע"פ שגם קרום העליון קיים:באר היטב

(א) שנתרוצץ:   פי' שהוכתה מכות רבות ולא נפחתה.


(ב) טריפה:   וכ' בט"ז דבטור כ' בין ברוב הקיפה דהיינו מאמצעיתה ולמעלה שהוא למטה מהעינים בין ברוב גובהה דהיינו ממקום שמתחיל לשפע והוא למעלה מהעינים ונראה פירושו שמתחלה נותן סי' היכן מתחיל מקום הטריפות ואמר מהאמצעית של גובה הראש ולמעלה דהוא למטה מהעינים לצד הארץ ומאותו מקום ולמעלה עד הקרנים בכל מקום שיהיה חביסה בהיקף בעיגול אותו מקום אפילו ברוב מאותו עיגול טריפה ורוב גבהה היינו שנחבס שלא בעיגול ההיקף אלא דרך גובהה שלה דהיינו מן העינים ולמעלה לצד הקרנים אם נקבה רוב אותו גובהה ג"כ טריפה אבל למטה ממקום שהתחיל לשפע אין שום סברא לאסור ברוב גובהה ואם בגובהה או בהקיפה לחוד לא הוי רוב ובשניהם הוי רוב דהיינו גובה עם הקיפה אסור דהא דאיבעי לן בגמ' אי רוב הקיפה או רוב גובה אפשר לומר דזהו נמי בכלל האיבעיא ולא איפשטא ועיין פרי חדש וכנה"ג (מהרמ"ט).


(ג) קיים:   וכ' בש"ך אע"פ שגם קרום העליון קיים.▲ חזור לראש