פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

סכין של משמשי עבודת כוכבים, חדש או ישן, שאין בו משום גיעולי עבודת כוכבים – מותר לשחוט בו בהמה בריאה, מפני שהוא מקלקל. ואסור לשחוט בו מסוכנת מפני שהוא מתקן. סכין של גוי שהשחיזו ברחיים שלו,

(עיין לקמן סוף סימן קכ"א)

, או אם היה יפה שאין בו פגימות, ונעצו בקרקע קשה עשר פעמים ואח"כ שחט בו – מותר. ואם שחט בו בלא שום הכשר – מדיח בית השחיטה, ואם קלף – הרי זה משובח.

(ועל כן יש לקלפו) (רוב הפוסקים)

.

הגה: ובמקום הדחק שאין לו סכין אחרת – מותר לשחוט בו כהאי גוונא לכתחילה, אבל לא ישחוט על מנת לקלוף אחר כך (טור בשם הרא"ש ורבינו ירוחם).

סעיף בעריכה

סכין ששחט בו כשרה, אע"פ שהוא מלוכלך בדם – מותר לשחוט בו פעם אחרת. אבל אסור לחתוך בו רותח, ומותר לחתוך בו צונן על ידי הדחה שידיחנו תחילה.

הגה: ואם רוצה להגעילו לאכול בו רותח – סגי ליה בהגעלה ע"י עירוי אע"פ שאינו ככלי ראשון ( איסור והיתר כלל נ"ח בשם מהר"ם).

סעיף געריכה

סכין ששחט בו טריפה – אסור לשחוט בו עד שידיחנו בצונן או יקנחנו בדבר קשה. ונוהגין עתה לקנחו יפה בשיער הבהמה בין כל שחיטה ושחיטה, ושפיר דמי. ואם שחט בו בלא הדחה – ידיח בית השחיטה. ואם רגיל לשחוט בו טריפות תדיר – צריך נעיצה עשר פעמים בקרקע קשה.