שולחן ערוך יורה דעה ה

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · יורה דעה · סימן ה | >>

ראו סימן זה בתוך: טור יורה דעה · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    פרי חדש · ש"ך · ט"ז · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה
שו"ע באתרים אחרים:    תא שמע על התורה ספריא שיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

השוחט לשם קדשים – מה דינו
ובו שלושה סעיפים:
אבג

השוחט לשם קדשים שמתנדבים ונודרים כמותם: אפילו היא בעלת מום – שחיטתו פסולה, שזה כשוחט קדשים בחוץ. שחט לשם קדשים שאינם באים בנדר ונדבה – שחיטתו כשרה (לשון הרמב"ם פ"ב מהלכות שחיטה הלכה י"ז). כיצד: השוחט לשם עולה, לשם תודה, לשם פסח – שחיטתו פסולה, משום דקרבן פסח הואיל ויכול להפרישו בכל שעה שירצה – דומה לנידר ונידב. שחט לשם חטאת, לשם אשם ודאי, לשם אשם תלוי, לשם בכור, לשם מעשר, לשם תמורה – שחיטתו כשרה. ואם נודע שעבר עבירה שחייב עליה חטאת או אשם, או אשם תלוי, ואומר "זו לחטאתי או לאשמי" – פסולה.

הגה: ויש פוסלים באשם תלוי בכל ענין, משום דסבירא להו דבא בנדר ונדבה (טור, וכן משמע דעת הרא"ש סוף פרק השוחט, ורבינו ירוחם ע"ש, ורשב"א בתורת הבית). ויש להחמיר.

שחט תרנגולים ואווזים, וכיוצא בהם מינים שאינם ראויים להקרבה – כשרים. והוא הדין לתורים קטנים, ובני יונים גדולים.

שנים ששוחטין: בין שאוחזין בסכין אחד, בין שכל אחד סכינו בידו, ונתכוין אחד מהם לשם דבר הפוסל – הרי זו פסולה. וכן אם שחטו זה אחר זה ונתכוין אחד מהם לשם דבר הפוסל – פסול. במה דברים אמורים: כשהיה לו בה שותפות, אבל אם אין לו בה שותפות – אינה אסורה, שאין אדם מישראל אוסר דבר שאינו שלו, שאין כוונתו אלא לצערו.

הגה: ויש אוסרים בכל ענין משום מראית העין (בית יוסף בשם הרא"ש והטור). ויש להחמיר.